Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Abrahamsson, Markus
  Swedish National Defence College.
  Från havets bönders bad-djävlar till marinens EOD: en fallstudie i svensk försvarstransformation2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I avsaknad av ett existentiellt hot påbörjades efter kalla krigets slut en transformation av de europeiska försvarsmakterna. Den europeiska integrationen skulle öka staternas säkerhet varpå försvarbudgetarna sakta krympte samtidigt som EU:s fria rörligheter även förenklade rörligheten av skadliga och oönskade element. Kombinationen av bristande ekonomi och en utökad hotbild krävde flexibla och kostnadseffektiva förband. Försvarmakten deklarerade under perioden "strategisk timeout" där den strategiska försvarsplanering reducerades till ett minimum i syfte att istället identifiera Försvarsmaktens framtida förmågor samt vilka förband som skulle bistå med förmågorna. Den ursprungliga ambitionen reducerades kraf-tigt av krympande försvarsanslag och stor påverkan av regional- och industripolitik. För-svarsmakten befann sig i en kaotisk period där förbanden agerade främst för sitt eget bästa snarare än Försvarsmaktens.

  Under dessa förutsättningar var förbandens närvaro på den internationella insatsarenan en försäkring för förbandets överlevnad.

  Röjdykardivisionen utvecklade under perioden det nya förbandet marinens EOD med för-måga att röja minor både på land och under ytan.

  Uppsatsen har syftat till att förklara varför, i konkurrens med andra minröjande förband, Röjdyk tilläts utveckla en förmåga som sedan utnyttjades på den internationella landarenan.

  Denna uppsats gör en ansats att förklara fenomenet med hjälp av Graham Allisons tre förkla-ringsmodeller som betraktar händelser ur ett rationellt perspektiv, ett organisatoriskt per-spektiv och ett maktkampsperspektiv.

  Resultatet beskriver bl.a. att Röjdyk kunde utvecklas på grund av att förbandet var kostnads-effektivt och insatsfokuserat, producerade välavvägda och realistiska handlingsalternativ, hade den gemensamma viljan inom hela förbandet att sträva mot ett tydligt mål.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Andersson, Emmelie
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Det svenska totalförsvaret utvecklades under och efter andra världskriget för att skapa en trovärdig försvarsförmåga och en förmåga till självförsörjning. Över tid förbättrades omvärldsläget. Med nya behov att möta kriser och olyckor växte ett krisberedskapssystem fram som formaliserades i början av 2000-talet. Under de senaste åren har omvärldsläget förändrats och hotbilden mot Sverige och svenska intressen försämrats i flera avseenden. Detta har gjort att totalförsvarsplaneringen återigen har upprättats, vilket också får betydelse för krisberedskapen.

  Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige ger en historisk beskrivning av totalförsvaret och samhällets säkerhet, från 1901 och fram till idag, med fokus på förändringar i hotuppfattning, lagstiftning och inriktning. Läsaren får fördjupa sig i det politiska system och juridiska förutsättningar som utgör krisberedskapens och totalförsvarets verktygslåda.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Andersson, Emmelie
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Asp, Viktoria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Arnevall, Linnéa
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Blomstrand, Rickard
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deschamps-Berger, Jenny
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Ericson, Marika
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Military Technology Systems Section.
  Palmgren, Anders
  Swedish Defence University, Directorate for Officer's Academic Education.
  Sandberg, Daniel
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige2017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna rapport beskriver utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Den ska ge en övergripande bild av hur det ser ut idag på lokal, regional och nationell nivå inom krisberedskap och totalförsvar. Det bör nämnas att rapporten främst fokuserar på utvecklingen av och förändringar i den civila delen i totalförsvaret samt på samhällsskydd och beredskap.

  Syftet är att ge läsaren en förståelse för dagens krisberedskap och totalförsvar. För att få en uppfattning för varför vi befinner oss där vi är idag, är det av vikt att ha med sig en bild av historiska händelser, förändrade hotbilder och av de beslut (och ickebeslut) som fattats.

  Författarna vill betona att rapporten ingalunda ger en komplett bild av krisberedskap eller totalförsvar, utan är tänkt att skapa intresse, kunskap och förståelse på ett övergripande plan.

  Rapporten ska främst ses som ett stöd för högskolestudenter, beslutsfattare och handläggare genom att ge en översiktlig beskrivning över de system och funktioner som utgör svensk krisberedskap och totalförsvar. Rapporten kan läsas i sin helhet, men kan också användas som ett slags uppslagsverk för den läsare som är intresserad av en särskild tidsperiod, händelse eller ett beslut.

 • 4.
  Asp, Viktoria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Frivilligresurser under flyktingsituationen: Frivilliga försvarsorganisationer och trossamfunds förmåga att möta samhällets behov hösten 20152017Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Flyktingsituationen hösten 2015 innebar stora påfrestningar för det svenska samhället. Samtidigt fanns ett sällan skådat engagemang och vilja bland allmänheten till att bidra. Det civila samhället gjorde stora insatser för människorna på flykt.

  Studiens vägledande fråga har varit hur frivilliga kan fungera som resurs för att möta samhällets behov vid kriser. Utgångpunkten har varit flyktingsituationen men jämförelser görs med skogsbranden i Västmanland 2014, som också involverade stora mängder frivilliga.

  Frivilligheten är spretig och uppdelad. Skillnader finns i organisering och synen på organisationens roll i krisberedskapen. Det saknas en arena där frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället träffas. Dessutom finns det konkurrens och prestige mellan organisationerna, vilket offentliga aktörer upplevde försvårade deras samverkan med frivilliga. Även frivilligorganisationerna har identifierat prestige som något som försvårade arbetet under hösten 2015. En tydlig skiljelinje i frivilligheten är frågan kring anställning och synen på organisationens oberoende gentemot det offentliga.

  Alla intervjuade offentliga aktörer har haft behov av personella förstärkningsresurser. Det är dock bara Migrationsverket och Umeå kommun som i någon mån har använt frivilliga som personella förstärkningsresurser. Migrationsverket bedömer att de hade behov av ungefär dubbelt så många frivilliga. Matchningen uteblev dock eftersom Migrationsverket saknade förberedda processer kring ersättning, anställning och integrering av frivilliga samtidigt som frivilliga försvarsorganisationer och samarbetskommittén FOS saknade rutiner för att snabbt få frivilliga på plats.

  Förutsättningarna för fungerande samverkan med frivilligorganisationer var inte optimala. Den egna myndigheten var mitt uppe i en kris vilket ledde till ospecificerade förfrågningar och låga krav på frivilligas kompetens och kvalitetssäkring. Situationen gjorde att både offentliga aktörer och frivilliga blev tvungna att testa nya arbetssätt och frångå de vanliga rutinerna.

  Offentliga aktörer förefaller vara som mest nöjda när frivilliga har organiserat sig själva, lyckats lösa alla möjliga problem, och sett behov som de offentliga inte själva har kunnat förutse. Graden av detaljstyrning, som anställning skulle kunna innebära, måste vägas mot graden av frihet för att inte riskera att förlora kärnan i frivilligheten: Drivkraften att göra skillnad.

  Rapporten bygger i första hand på intervjuer med representanter för några kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter, frivilliga försvarsorganisationer, trossamfund och andra delar av det civila samhället. Rapporten innehåller många exempel men ger ingen heltäckande bild över vilken roll frivilliga spelade under hösten 2015. Studien har genomförts på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Download full text (pdf)
  Frivilligresurser under flyktingsituationen
 • 5.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis. Försvarshögskolan.
  Blomstrand, Rickard
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Deschamps-Berger, Jenny
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Levy-Nilsson, Sofia
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Executive Education.
  Narby, Petter
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Sandberg, Daniel
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security, Analysis.
  Besten besegrad: Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 20182019Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Skogsbränderna i Ljusdal utgjorde det största brandområdet i Sverige under sommaren 2018. Omkring 200 personer evakuerades. Räddningstjänster från flera delar av Sverige medverkade och internationellt stöd kom från 10 länder. Räddningsinsatsen pågick i 27dagar och innefattade som mest 1300 personer. Efter nio dagar övertog Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvaret för kommunal räddningstjänst.

  Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning Länsstyrelsen i Gävleborgs län har arbetat enligt författningarna och riktlinjerna som finns kopplat till dess ansvarsområde under och efter olyckor och kriser. Mycket i krishanteringen fungerade bra. Inom sju av nio områdenhar länsstyrelsen i hög eller i mycket hög utsträckning uppfyllt sitt ansvar. Inom tvåområden har länsstyrelsen i begränsad utsträckning uppfyllt sitt ansvar.

  Områden där länsstyrelsen i mycket hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar

  • TiB-funktion (initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka,verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet)
  • Omgående kunna upprätta en ledningsfunktion
  • Inom sitt geografiska områdesansvar verka för samordning av efterarbetet

  Områden där länsstyrelsen i hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar• Samlad regional lägesbild (innan övertagandet)

  • Fungera som sammanhållande funktion och verka för samordning och gemensam inriktning under krisen
  • Övertagande av kommunal räddningstjänst
  • Information till allmänhet och media

  Områden där länsstyrelsen i begränsad utsträckning har uppfyllt sitt ansvar

  • Samlad regional lägesbild (efter övertagandet)
  • Intern informationssamordning

  I utvärderingen dras också slutsatser utifrån utmaningarna som länsstyrelsen mötte samtnågra slutsatser av vikt för krishanteringssystemet. Ett urval presenteras nedan.

  Inledningsvis hämmades länsstyrelsens arbete med regional lägesbild av att Ljusdalskommun hade svårt att formulera en lokal lägesbild. Genom flera proaktiva åtgärder lyckades dock länsstyrelsen skapa en lägesbild utifrån vilken insatserna kunde dimensioneras.

  Övertagandet av kommunal räddningstjänst har i all väsentlighet hanterats på ett bra sätt. Möjligen hade övertagandet kunnat ske något tidigare, men övertagandet har sannolikt underlättats av att avvakta och den operativa insatsen har kunnat fortgå ostörd avlänsstyrelsen. Förberedelserna för övertagande borde däremot ha involverat länsstyrelsensstab i betydligt högre utsträckning.

  Länsstyrelsen har efter övertagandet två roller att hantera: dels ansvaret förräddningsinsatsen, dels det geografiska områdesansvaret inom krisberedskapen. Det medför att det blir svåra avvägningar mellan räddningstjänst och krishantering. I både Gävleborg och i Västmanland 2014 har vissa inblandade kritiserat att hanteringen haft för stort brandfokus. Att räddningsinsatsen har brandfokus och leds av personer med stor erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser är lämpligt, men att integrera länsstyrelsensstab med räddningsinsatsens innebär en risk att länsstyrelsens roll och ansvar i krisberedskapen faller undan.

  Det är en utmaning att organisera ledning av en stor insats. Länsstyrelsens organisation före övertagandet kom snabbt igång och utformades utifrån rådande planer och erfarenheter av övningar. Däremot har inte alltid länsledningen och länsstyrelsens stab arbetat helt integrerat. Stabsorganisationen efter övertagandet sattes upp ad hoc. Den stabsstruktur som väljs måste kompletteras med processer som är enhetliga och som övas regelbundet. Detta gäller både inom respektive funktion, men framförallt sådana processer som knyter samman flera funktioner som för att integrera strategiskt och operativt ledarskap, för att följa upp arbetet, för kommunikation och enhetliga budskap samt för planering på kort, medel och lång sikt.

  Frivilliga fick ersättning efter både sommarens bränder och skogsbranden i Västmanland 2014. Ersättningar till frivilliga riskerar att sätta standard och förväntningar till nästa kris. I framtiden kommer det antagligen bli nödvändigt att göra skillnad inom gruppen frivilliga mellan dem som medverkar med någon form av avtal, och därmed har rätt till ersättning, och de frivilliga som gör ideella insatser. De ekonomiska konsekvenserna av frivilliga riskerar annars att bli allt för långtgående. Hur frivilligfrågan hanteras har en nära koppling till de drabbade och allmänhetens förtroende för insatsen och krishanteringen.

  Rapporten består av tre delar: 1) en beskrivning av händelseförloppet utifrån särskilt relevanta teman, 2) en diskussion om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen och 3) en utvärdering av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete utifrån dess ansvar ochuppdrag.

  Download full text (pdf)
  FHS 2019 Besten besegrad - utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018
 • 6.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Daléus, Pär
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Deschamps-Berger, Jenny
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Sandberg, Daniel
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Schyberg, Erik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Bara skog som brinner?: Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra lärdomar från. Händelsen ledde till en omfattade insats – den största i Sverige i modern tid och innebar att svensk krisberedskap prövades på samtliga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, en samverkansstab organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av medborgare och djur genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata aktörer bistod de ansvariga aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från EU. Ett stort antal frivilligorganisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika räddningstjänster deltog i arbetet.

  Syftet med denna utvärdering är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och komma till användning för utvecklingen av hela det svenska samhällets krisberedskap.

  Slutsatserna i rapporten visar på flera brister i kopplingen mellan å ena sidan lagstiftning och systemprinciper, och å den andra centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag. Författarna konstaterar att båda sidor av denna ekvation måste utvecklas för att det svenska krisberedskapssystemet inte bara ska stå rustat för nästa svåra skogsbrand utan också för andra, och potentiellt mycket värre, händelser som framtiden kan erbjuda. Vi anser att det vore mer ändamålsenligt att sluta använda ansvarsprincipen och istället säga att svensk krisberedskap bygger på ordinarie förvaltningsstrukturer, på vissa aktörers särskilda ansvar för krisberedskap och på ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret på regional och lokal nivå bör ses över, de krav som idag åligger aktörerna är inte rimliga i förhållande till den kapacitet/förmåga som finns.

  Inom svensk krisberedskap är samverkan en förutsättning för en lyckad krishantering – inte en del av krishanteringen. Begreppet samverkan måste dock sättas i ett sammanhang för att bli meningsfullt och leda till ett resultat. Vi menar att det generellt läggs för mycket kraft och tid på samverkansformer, och för lite på resultatet. Samverkan är inget eget område, det är en förutsättning för att nå resultat – en metod. En metod som måste utvecklas inom samhällsskydd och beredskap. Samverkan är inte viktig i sig, det är resultatet av samverkan som är viktigt.

  MSB bör utveckla sitt expertstöd (framför allt juridiskt operativt stöd), till aktörer under en händelse. Nationella stödresurser bör utformas utifrån grundliga behovsinventeringar och bli föremål för informationsinsatser i syfte att de skall kunna göra nytta i svåra händelser.

  Det finns anledning att fundera över om inte LEH kan förtydligas avseende vem eller vilken funktion i kommunerna (och landstingen) som har mandat att besluta om att man befinner sig i en extraordinär händelse.

  Kriser ställer ganska skilda krav på en organisation beroende på art, allvar och tidsutdräkt. Många beredskapsrelaterade tjänster är undanskymda i organisationsmatrisen och integreras inte på ledningsnivå när något händer. Funktionerna för Tjänsteman i beredskap och liknande beredskaps- och larmfunktioner måste brygga över organisationens alla relevanta kompetensområden. TiB:en måste förstå och veta vem i organisationen som kan vad och hur de kan aktiveras, precis som hen ska känna till när externa aktörer ska informeras. Detta är ett organisatoriskt utvecklingsarbete man inte blir färdig med och som man bör vara beredd att investera i.

  Utvärderingen visar att U-sam bör utvecklas för att kunna uppnå sitt syfte – att utgöra den främsta regionala samverkansfunktion i U-län. U-Sam bör ses över, dels avseende representationen av de ingående aktörerna, kombinerbarhet med särskilda staber/insatsorganisationer, och dels avseende förankring både på myndighetschefsnivå och på politisk nivå. Länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation gjorde dock ett gediget efterarbete, och organisationen använde sig dessutom på ett bra sätt av erfarenheter och lärdomar från efterarbetet i tidigare händelser. Vi anser att organisationens arbete med fördel kan användas av andra aktörer inom svensk krisberedskap – som en utgångspunkt i efterarbetet av framtida händelser som drabbar många drabbade aktörer och medborgare. En betydande del av den särskilda krishanteringsorganisationen arbete hade dock inte kunnat genomföras, om inte extra medel hade tillskjutits.

  Vi anser också, mot bakgrund av Försvarsmaktens betydande roll vid civila samhällskriser, och mot bakgrund av att regeringen nu anser att det finns behov av att analysera och förtydliga Försvarsmaktens roll iii inom samhällets krisberedskap, att det finns all anledning att i större utsträckning uppmärksamma det stöd Försvarsmakten gett och ger vid samhällskriser.

  Slutligen föreslås en fokusförflyttning inom området Samhällskydd och beredskap – Scenarier och typhändelser är relevanta för att komma underfund med sårbarheter och brister, men det bör inte vara primärt fokus för övningar och utbildningar. Istället bör tyngdpunkten tydligare läggas på de funktioner/förmågor som behövs för att en kris ska kunna hanteras och avslutas.

  Vi anser att de faktorer som hade störst betydelse för hanteringen av skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 var lika delar engagemang, mod, erfarenhet och personliga kontakter. I svåra händelser tenderar de som sätts att hantera dem att fokusera på att lösa uppgiften och skala bort formella krav och upplevt irrelevanta kommunikations- och samverkansvägar. Det finns mycket utvecklingsarbete kvar för att hela det regelverk som omger krishanteringsinsatser naturligt ska stödja och komplettera en sådan mentalitet och stärka den samlade insatsen, snarare än att sätta upplevda käppar i hjulet för dessa vanligen mycket pressade individer.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Asp, Viktoria
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Fors, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Lärandemål civilt försvar: Vilka behöver kunna vad?2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Målet med studien var att översiktligt ta fram lärandemål som visar vilken kunskap och kunskapsutveckling som målgrupperna bör ha inom totalförsvar med fokus på civilt försvar. Förslag på lärandemål inom flera områden finns i kapitel 6. Lärandemålen följer standarden som finns beskriven i Högskoleförordningen, i MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning och som redan används på många av MSB:s uppdragsutbildningar.

  Kopplat till målet med studien diskuteras i rapporten frågan: Vilka behöver kunna vad om civilt försvar?

  Vilka behöver kunskaper?

  Vilka som behöver kunskaper har delats in i tre grupper: alla, många, några. Alla likställs med allmänheten. Många är de som i vid höjd beredskap får en uppgift. De arbetar på en myndighet, företag eller organisation och kommer bli krigsplacerade eller via allmän tjänsteplikt behöva stanna kvar och fortsätta arbeta som vanligt. Vid höjd beredskap kan det även innebära att de får förändrade arbetsuppgifter. Några delas upp i beslutsfattare (exempelvis generaldirektör, ledningsgrupp, vd, kommunchef, landshövding) och krisexperter (handläggare med ansvar för civilt försvar, säkerhetschef, beredskapssamordnare, försvarsdirektör).De stora breda grupperna ska ses som ett sätt att dela in kunskapsbehov och inte som målgrupper för utbildningar. Grupperna många och några innefattar dem som vanligtvis är målgrupper för MSB:s utbildningar.

  Vad behöver alla, många och några kunna?

  Kunskapen som åtminstone någon grupp behöver har grupperats i nio olika områden, utan inbördes prioriteringsordning. Kunskapsområdena är:

  • Totalförsvar
  • Psykologiskt försvar
  • Författningar samt ledning och styrning
  • Samhällets funktionalitet och beroenden
  • Moderna konflikter och internationalisering
  • Säkerhetsskydd
  • Individen
  • Totalförsvarsaktörers ansvar och samverkan
  • Aktörsspecifikt

  Vad behöver de tre olika grupperna kunna? Det har funnits en bred enighet om att kunskapen som alla behöver motsvarar det som finns i broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren tar lättfattligt upp hur samhället kan förändras vid kriser och krig, hur individen kan öka sin hemberedskap, hur man upptäcker falsk information, totalförsvarets uppgifter, totalförsvarsplikt och olika varningssystem. Syftet med kunskapen är att skapa motståndskraft eller försvarsvilja hos allmänheten.

  Kunskapen som många behöver syftar till att förstå sin yrkesroll samt stöd för att kunna utföra rollen på ett bra sätt vid höjd beredskap. Det innebär att de behöver få en djupare bild av hur vardagen och arbetslivet kan se ut under höjd beredskap än vad gruppen alla får. De behöver kunskap om sin egen roll som krigsplacerad, organisationens ansvar och roll vid höjd beredskap och krig samt hur man arbetar med känslig information.

  Beslutsfattare ska prioritera frågor kopplat till civilt försvar, sprida en god säkerhetskultur och förstå organisationens roll och ansvar på ett strategiskt plan. Kunskap om hur moderna konflikter ser ut, exempelvis med gråzonsproblematik, i kombination med hur totalförsvaret är uppbyggt ska ge förståelse för organisationens roll i helheten. För delar av näringslivet handlar det om att få insikt om att deras verksamhet är en strategisk resurs för Sverige i höjd beredskap och krig.

  Krisexperter ska leda den egna organisationens totalförsvarsplanering. De behöver ha djupare kunskaper om organisationens ansvar och roll och god kännedom om arbetsmetoder, verktyg och funktioner inom civilt försvar och krisberedskap. Kunskaperna som krisexperter behöver är det som har varit svårast att utröna. Kunskapsinnehållet kommer att behöva utvecklas i en snabb takt vartefter totalförsvarsplaneringen politiskt och metodmässigt fortskrider.

  Förståelse för varför vi har ett totalförsvar

  Det räcker inte med att ha kunskap. I intervjuerna var det tydligt att alla grupper behöver ha förståelse för varför. Varför har vi ett totalförsvar? Vad är det som ska skyddas? Förutom att försvara Sveriges gränser handlar det om att värna demokratin, de mänskliga rättigheterna och vårt självständiga beslutsfattande som stat. Det innefattar också en förståelse för att vi alla är delaktiga. Försvaret av Sverige ska ske gemensamt. Vi är alla en del av totalförsvaret och förväntas bidra på olika sätt. Oavsett yrkesroll så har alla individer en viktig roll att fylla. Delaktigheten kan se ut på olika sätt. Antingen som krigsplacerad eller via allmän tjänsteplikt men i slutändan som motståndskraftig individ.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Bengtsson, Carl
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  The End of 'Turkish Exceptionalism': Turkish foreign policy re-orientation during Erdoğan's era2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study investigates the foreign policy re-orientation Turkey has undergone since the Islamist AKP came to power in 2002. The analysis is conducted by way of a case study and use of the congruence method. The aim of the study is to explain the outcome on the basis of two competing theories, which may also be complementary. The first theory supposes that the re-orientation is a result of external events, while the other supposes that the re-orientation emanates from the political leadership’s ability to deal with intrinsic constraints in the domestic political system. Conclusions show that the domestic political order and the external development are heavily intertwined and affect one another. The conclusions may apply for states whose politics are affected by strong ideologies, and additionally waver between traditionalism and modernization.

  Download full text (pdf)
  turkishexceptionalism
 • 9.
  Berglund, Nicolas
  Swedish Defence University. 9305177496.
  Försvarsmaktens implementering av COIN i nutida normativa dokument2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since 1949, irregular conflicts have been the primary type of conflict. Although the Swedish government has found that a restructuring of focus from international operations to national defence is fundamental for Swedish security policy, the Swedish Armed Forces are still engaged in several irregular conflict arenas around the globe.By applying a theoretical framework based on counterinsurgency theory, this study ventures to explore whether this theory has been implemented in the main Swedish armed forces policy documents. The purpose of this is to facilitate an understanding for the potential strengths and weaknesses that these documents have when implementing counter insurgency in irregular conflicts.This study finds that there exists an implementation of counter insurgency theory in these policy documents as a prerequisite for Swedish operations in irregular conflicts. Furthermore, this proves a correlation between theory and policy something that may be a positive prerequisite for this kind of operations.Furthermore, this study finds that future studies in to the relevance of COIN theory in potential conflicts to come.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Blomqvist, Niklas
  Swedish National Defence College.
  En studie av den svenska FN-insatsen i mali2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen skall undersöka och skapa ökad förståelse och kunskap kring vad som formar och påverkar Sveriges val att delta med militär trupp i internationella insatser. Genom en ökad förståelse och kunskap inom området kan denna uppsats utgöra ett litet bidrag inom forskningen genom att undersöka varför Sverige väljer att bidra med militära maktmedel i internationella insatser utanför vårt närområde.

   Sverige har en lång tradition av att bidra med militära förband till FN:s fredsbevarande och fredsframtvingande insatser. Sverige har även beslutat att skicka ett styrkebidrag till FN:s insats MINUSMA i Mali. Beslutet har fattats av två olika regeringar, som trots olika ideologiska grunder ändå har valt att fatta liknande beslut. 

  Uppsatsen undersöker med stöd av Graham Allisons teorier kring beslutsfattande frågan om varför Sverige väljer att delta i insatsen och vilka faktorer som påverkar beslutet. I undersökningen har modell I och III använts. Analysen enligt modell I visar på en enlighet kring beslutet i riksdagen, där landets övergripande målsättningar är tydligt definierade.

  Modell III påvisar en större spridning mellan aktörerna och det interna maktkamp som föregår beslutet. Även om riksdagen fattar ett beslut i nära konsensus finns olika faktorer och motiv bakom aktörernas agerande i processen, vilket antyder både inrikespolitisk maktkamp och en kamp mellan försvars- och utrikespolitik. 

  En sammanfattning av resultatet visar att det föreligger både rationella och altruistiska drivkrafter bakom beslutet. Sveriges önskan att kunna vara en stark röst i världen för fred, frihet och demokrati gör att engagemanget i FN är ett medel att nå ett ökat inflytande på den internationella politiska arenan. Det råder även en enighet i Sverige att vi skall fullfölja en tradition av att solidariskt och osjälviskt bidra till en bättre värld med de medel och metoder som står oss till buds.

 • 11.
  Boin, Arjen
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section. Department of Political Science, Leiden University, Leiden, The Netherlands.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Explaining Success and Failure in Crisis Coordination2015In: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 97, no 1, p. 123-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In virtually every assessment of responses to large-scale crises and disasters, coordination is identified as a critical failure factor. After the crisis, official committees and political opponents often characterize the early phases of the response as a ‘failure to coordinate.’ Not surprisingly, improved coordination quickly emerges as the prescribed solution. Coordination, then, is apparently both the problem and the solution. But the proposed solutions rarely solve the problem: coordination continues to mar most crises and disasters. In the absence of a shared body of knowledge on coordination, it is hard to formulate a normative framework that allows for systematic assessment of coordination in times of crisis. As coordination is widely perceived as an important function of crisis and disaster management, this absence undermines a fair and balanced assessment of crisis management performance. This paper seeks to address that void. We aim to develop a framework that explains both the failure and success of crisis coordination. We do this by exploring the relevant literature, reformulating what coordination is and distilling from research the factors that cause failure and success.

 • 12.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security. Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Only trees burning?: The Mid-Sweden Forest Fire of 20142019In: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Lægreid, Per; Rykkja, Lise H., Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, p. 115-132Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The major forest fire in the province of Västmanland, during August of 2014 was an unexpected incident. The environmental prerequisites for a firestorm type of development that is present in exempli gratia Greece, and California should not exist in the subarctic biotope that caught fire on July 31 at Seglingsberg in Sala municipality. The aim of this chapter, Swedish crisis management effort in response to a forest fire in central Sweden, in 2014. In order to do so, it probes a number of challenges that were posed to the crisis response system, such as situational awareness, formal responsibilities, coordination with local and national actors, information to the public and evacuation

 • 13.
  Carlemalm, Per
  Swedish National Defence College.
  Har Försvarsmakten förutsättningar för att förändras?2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att genomföra större förändringar i en organisation är svårt och förändringsarbete i Försvarsmakten har visat sig vara mycket svårt. Uppsatsen vill besvara problemformuleringen:Hur kan förutsättningar till förändring i Försvarsmakten analyseras och beskrivas?För att få en bredd på angreppssättet kommer en systemperspektiv ansats att antas och tre olika teoretiska perspektiv kommer att användas för att analysera och beskriva förutsättningar för förändring i FM. För att få ytterligare djup i förståelsen för förändringsproblematiken kommer en teoritriangulering att genomföras.

  De olika perspektiven erbjuder olika möjligheter till förståelse och resultatet visar tydligt att förutsättningar för förändring i Försvarsmakten både kan beskrivas och analyseras. De befintliga strukturerna i FM är synliga och medger att organisationen, dess strukturer och individer kan analyseras för att beskriva det som föreligger idag och det som kan planeras och skapas inför förändringsarbeten.

  Varje perspektiv bidrar med sin unika del och de gemensamma beröringspunkterna bidrar till att skapa ett helhetsperspektiv för förståelse. De skilda vetenskapliga skolorna befruktar varandra med insiktsfulla vinklingar. Teoritrianguleringen indikerar att tid är viktigt vid analys eller planering av ett förändringsarbete och att perspektivens giltighet beror på när i en förändringsprocess de appliceras. Under olika faser i ett planerat förändringsarbete kan perspektiven bidra på olika sätt och samtliga perspektiv tillför kunskap i en förändringsprocess. Teoritrianguleringen visar vikten av att kunna förhålla sig till flera verktyg (perspektiv) och flera skolor vid genomförandet av en förändring i en organisation.

   Försvarsmakten är en komplex organisation och samtliga perspektiv beskriver problem sammanknippade med förändringsarbete. De beskrivna problemen skiljer sig i omfattning och art vilket indikerar att enbart ett perspektiv inte kan erbjuda en heltäckande förklaring. Försvarsmakten har stora utmaningar framför sig då det gäller förändringsarbete, oavsett ur vilket perspektiv organisationen väljer att se det.

  Download full text (pdf)
  Carlemalm_P_Har FM förutsättningar för att förändras
 • 14.
  Christiansson, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  Defense planning beyond rationalism: the third offset strategy as a case of metagovernance2018In: Defence Studies, ISSN 1470-2436, E-ISSN 1743-9698, Vol. 18, no 3, p. 262-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyzes U.S. defense planning, and more specifically the public administration of the third offset strategy. The U.S. defense bureaucracy is rooted in a tradition of rational planning, which assumes a process of consistent, value-maximizing choices within specified constrains. The cornerstone in this tradition is the program budgeting system, once created to connect plans with budgets according to preferences. The third offset strategy, aimed at dealing with the challenges of geopolitical competition and budget austerity, is influenced by a different public administration philosophy described as metagovernance. Metagovernance is a challenge to rational planning as it entails an indirect approach of organizing arenas for networks, in which start-up companies and civilian corporations get to interact with government officials in order to identify incrementally suitable acquisition projects. Furthermore, the article contextualizes this tendency in reflexive modernity, in which rationality breaks down due to the pace of societal changes and planning processes constantly become subject to feedback.

 • 15.
  Deverell, Edward
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Managing Extraordinary Influx of Migrants: The 2015 Migration Crisis in Sweden2020In: Collaborative Crisis Management: Inter-Organizational Approaches to Extreme Events / [ed] Fredrik Bynander and Daniel Nohrstedt, New York, NY: Routledge, 2020, p. 43-56Chapter in book (Refereed)
 • 16.
  Deverell, Edward
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Tema: Krishantering, förvaltning och statsvetenskap2019In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 4, p. 513-520Article in journal (Refereed)
 • 17.
  Deverell, Edward
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  What makes some organizations better than others at handling crises?: Exploring state of the art public crisis management2013Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rapport görs en populärvetenskaplig sammanfattning av det arbete som har genomförts inom det MSB-finansierade post doc-projektet "What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management". Projektet leddes av Fil dr Edward Deverell vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan 2011-2013. Utgångspunkten för projektets arbete var avhandlingen "Crisis-induced learning in public sector organizations" (Deverell, 2010). Avhandlingen ramade in krishanteringsstudier som kunskapsfält och betonade vikten av att i vidare studier undersöka organisationers roll i krishantering. Vidare framhölls vikten av att mer ingående studera organisationers lärprocesser i samband med kriser eftersom mer kunskap om lärande i relation till kriser behövs för att vi ska kunna skapa mer robusta organisationer och samhällen samt för att undvika att drabbas av liknande kriser framöver. I linje med det tidigare avhandlingsprojektet ämnade post doc projektet att fördjupa studiet av krishanteringsstudier med fokus på organisationers lärprocesser i relation till kriser. Detta genom att studera krishanteringslitteratur och fallstudier av verkliga kriserfarenheter. Föreliggande rapport ger en kortfattad beskrivning av de delstudier som sammanställdes under de två år som projektet löpte.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Deverell, Edward
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hede, Susanne
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Horizontal Collaboration in Crisis Management: An Experimental Study of the Duty Officer Function in Three Public Agencies2019In: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, ISSN 1944-4079, E-ISSN 1944-4079, Vol. 10, no 4, p. 484-508Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Lately, scholars have been engaging in studies on the crossroads between collaborative public management and crisis management, but our knowledge on how organizations work together with interorganizational goals in times of crisis or in relation to the threat that crises pose, is still limited. This study aims to illuminate how interagency horizontal collaboration plays out in practice. An interview study with twenty‐three Swedish duty officers in three organizations with critical tasks in the institutional crisis management system is carried out to unearth impediments to interagency collaboration that emerge when organizations from different policy subsystems engage in crisis collaboration. Empirically, the study contributes with new knowledge on how a crucial function in crisis management carries out work and deals with challenges. Theoretically, it contributes to the literature on crisis management collaboration by shedding light on processes of horizontal collaboration in the area of crisis management.

 • 19.
  Deverell, Edward
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section, Sektionen för krishantering och internationell samverkan.
  Alvinius, Aida
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Hede, Susanne
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Ledarskapscentrum.
  Maktförskjutning och maktutjämning i myndighetssamverkan: En kvalitativ studie om tjänstemän i beredskap på regional nivå2019In: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 121, no 4, p. 549-567Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Power displacement and recapture: A qualitative study of regional duty officers in government agency interaction

  This study highlights and discusses challenges organizations face when collaborating in the field of crisis management. We study how Swedish County Council duty officers experience collaboration with external government agencies. Our interview study is based on thirteen interviews with duty officers from six County Councils. In the analysis we discuss our results from a gender perspective. Furthermore we lay the foundation for an analytical model that can be used to better understand problems with collaboration in the field of crisis preparedness and management.

 • 20.
  Deverell, Edward
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Olsson, Eva-Karin
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Wagnsson, Charlotte
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Hellman, Maria
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Political Science Section.
  Johnsson, Magnus
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  Understanding Public Agency Communication: the case of the Swedish Armed Forces2015In: Journal of Public Affairs, ISSN 1472-3891, E-ISSN 1479-1854, Vol. 15, no 4, p. 387-396Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article suggests a diagnostic framework of public communication intended to capture new communication strategies used by Armed Forces across Europe to legitimize new tasks and recruit new personnel. Three distinct communicative models that impact differently on democratic values and public support are suggested: an Old Public Administration (OPA) model influenced by bureaucratic values, a New Public Management (NPM) model fuelled by market values and a deliberative model labelled ‘New Public Service’ (NPS) that is largely influenced by proponents of ‘e-democracy’. A case study of the communication of the Swedish Armed Forces identifies a lingering bureaucratic (OPA) ideal. The market ideal (NPM) however clearly dominates. The article concludes that communication along market purposes, principles and practices risks distancing Armed Forces further from society. Yet, an embryonic deliberative ideal (NPS)—much fuelled by the use of social media such as blogs—was also identified. This growing ideal holds the potential of infusing deliberative vigor into the organization and presumably facilitates the bridging of the gap to society.

 • 21.
  Engström, Nils
  Swedish National Defence College. Univerzita obrany v Brne, Tjeckien.
  Military transformation: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE PROFFESIONALISATION OF THE SWEDISH AND CZECH ARMED FORCES2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  What are the challenges of modern armed forces’ transformation from conscription to a professional army?

   

  Understanding of how the present day armed forces are developed and transformed from conscription to professional should be important if one wants to understand how wars will be fought in the 21st century. Through gaining a perspective on how the professional armed forces differ from those having conscription, we could hope to understand how well-organised they are for the challenges that lie ahead.

   

  The purpose of this study is to analyse and compare the transformation of the Czech- and Swedish armed forces from conscription to professional forces. The study examines the challenges of transformation by focusing on comparing four highlighted subjects; the military budgets, the personnel volumes, the number of fighting units and the tasks and assignments of the armed forces from 1995 to the present time.

   

  The study proves modern professional armed forces are challenged to manage additional and more complex tasks than their predecessor, whilst having fewer resources, fighting units and manpower available. And in addition everything has to be accomplished within a much smaller financial framework.

   

  Keywords: Military Transformation; Comparative Analysis; The Czech Republic; Sweden; Professionalisation; Challenges; Armed forces; Military Reform

 • 22.
  Fransson, Björn
  Swedish Defence University.
  Svenska flottans taktikreglementes utveckling: En jämförande studie av TRFL och TRM avseende minkrig2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Hedström, Richard
  Swedish National Defence College.
  Etik, moral och myndighetsutövande2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A quick overview tells us that legal use of force is the lowest common denominator between military officers and police officers. Which demands does this legal use of force make on the two categories, in terms of ethics and moral? Are there more similarities and what differences in an ethical perspective are there? The purpose of this essay is to identify the similarities and differences between military officers and police officers in terms of demands in an ethical and moral perspective. This is made by describing the demands on a military officer followed by a description of the demands on a police officer. Thereafter, a comparison and an analysis is made in purpose to clarify the similarities and differences which have been identified.

  The essay shows that similarities occur in question of keeping your ethics in times when it is not tested and after long periods of passivity in the daily activities. Similarities have also been identified in each authority’s declaration of values. The declarations of values are making demands in terms of human value and norms. The differences that have been identified are mainly about the behavior before use of violence. A police officer is expected to use other methods, in order to solve his assignment, before he uses his weapon. A military officer, on the other hand, is trained to lead subordinates in combat and is assigned when all other methods has failed. The demands on a police officer are therefore considered higher, in that very case. Another difference that has been identified is the relation between the commander and his subordinates. The result in this case shows that the demands on a military officer are higher due to the subordinates’ younger age, shorter training and lesser life experience, compared to the police officers subordinates.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Helena, Hermansson
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Disaster Response in Turkey: Conditions Promoting Cross-Sectoral Collaboration and Implications for Effectiveness2017In: Administration & Society, ISSN 0095-3997, E-ISSN 1552-3039Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Local and civil society can play decisive roles in disaster response. Yet, the disaster management literature is unclear regarding the conditions that enable cross-sectoral collaboration. Using a collaborative governance framework and 44 semi-structured interviews, this study investigates how trust, pre-existing relations, interdependence, knowledge, and resources affect cross-sectoral collaboration during disaster response in Turkey. The results illustrate how these factors interact with system context factors, like political compatibility, to facilitate or hinder cross-sectoral collaboration. The study concludes that cross-sectoral collaboration is no panacea for successful disaster response but empirical examples suggest that cross-sectoral collaboration can contribute to reducing suboptimal disaster response.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Hermansson, Helena
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey2017Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Following unprecedented earthquakes in 1999, highly centralized Turkey initiated reforms that aimed to improve disaster management collaboration and to empower local authorities. In 2011, two earthquakes hit the country anew affecting the city of Van and town of Erciş in Turkey’s southeast.

  In attempts to reduce disaster risk, global disaster risk reduction frameworks and disaster scholars and practitioners advocate collaborative and decentralized disaster management strategies. This thesis investigates how such strategies are received in a centralized and hierarchical national political-administrative system that largely is the anti-thesis of the prescribed solutions. More specifically, this research investigates the barriers and prerequisites for disaster management collaboration between both public and civil society actors in Turkey (during preparedness, response, and recovery) as well as how Turkey’s political-administrative system affects disaster management collaboration and its outcomes. The challenges to decentralization of disaster management are also investigated.

  Based on forty-four interviews with actors ranging from national to village level and NGOs, the findings suggest that the political-administrative system can alter the relative importance, validity, and applicability of previously established enabling or constraining conditions for collaboration. This may in turn challenge previous theoretical assumptions regarding collaboration.

  By adopting a mode of collaboration that fit the wider political-administrative system, collaborative disaster management progress was achieved in Turkey’s national level activities. Although there were exceptions, collaboration spanning sectors and/or administrative levels were generally less forthcoming, partly due to the disjoint character of the political-administrative system. Political divergence between local and central actors made central-local collaboration difficult but these barriers were partly trumped by other prerequisites enabling collaboration like interdependence and pre-existing relations. The findings suggest that the specific attributes of disasters may both help and hinder disaster management collaboration. Such collaboration generally improved disaster response. The findings also indicate that the decentralization attempts may have been premature as the conditions for ensuring a functional decentralization of disaster management are presently lacking. Decentralization attempts are commonly suggested to increase local capacity and local participation but the findings of this dissertation suggest that in Turkey, these commodities may currently have better chances of being increased by refraining from decentralization.

  Download (jpg)
  presentationsbild
 • 26.
  Hermansson, Helena
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training). Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
  Challenges to Decentralization of Disaster Management in Turkey: The Role of Political-Administrative Context2018In: International Journal of Public Administration, ISSN 0190-0692, E-ISSN 1532-4265, Vol. 42, no 5, p. 417-431Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Global disaster policy frameworks promote decentralization as a prerequisite of good disaster governance. Using 44 interviews, this study contributes to the literature that focuses on disasters and decentralization by investigating three systemic mechanisms that seemingly challenge decentralization of disaster management in Turkey: introduction of oversight systems, resource-allocation failure, and central–local collaboration. The results indicate that these mechanisms are enabled by a combination of political-administrative system characteristics and disaster-induced processes. To better understand how to secure the benefits of decentralization, we should engage with a wide range of disaster management actor perspectives, and integrate research on political-administrative systems and collaborative governance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Hermansson, Helena
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Disaster Management Collaboration in Turkey: Assessing Progress and Challenges of Hybrid Network Governance2016In: Public Administration, ISSN 0033-3298, E-ISSN 1467-9299, Vol. 94, no 2, p. 333-349Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Managing disasters generally demands multiorganizational collaboration and collaborative skills. In Turkey, observed shortcomings in disaster management collaboration prompted a reorganization of the disaster management system that led to the emergence of a centralized hybrid network. The network governance literature generally heralds decentralized organization and shared network governance, which facilitate collaboration by maximizing trust and legitimacy and minimizing power imbalances. Through the use of 24 semi-structured interviews, this article's objective is to assess the applicability of prior theoretical assumptions regarding interorganizational collaboration in a political-administrative context different from that in which they were originally developed. The study contributes to the theoretical discussion about how political-administrative system attributes might influence interorganizational disaster management collaboration. The results suggest that ‘tailor-fitting’ interorganizational network designs to the political-administrative culture can be beneficial for collaborative disaster management. Furthermore, results suggest that more effort should be devoted to examining cases where actors manage to overcome barriers to collaboration despite challenging institutional and political-administrative landscapes.

 • 28.
  Isaksson, Joakim
  Swedish Defence University.
  Försvarsunderrättelsetjänsternas anpassning och förändring2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main objective for the Intelligence community has always been to work as a safety net for the nation under which it exist.  The definition of threat has changed in recent times. During the Cold War the biggest threats against Sweden was a Third World War and an invasion of the nation. Due to the fall of the Berlin wall and the end of the Cold War the main threats have changed. Today there is no conceivable threat against Sweden but the continuously increasing globalization and information dependent society creates new threats against it and a regional conflict could affect Swedish society

  The question that this study  raises is if Swedish intelligence has changed due to the change in threat and whether it has adapted to new demands places upon it. The organization structure is in focus but laws and regulations must also be taken into account.

  In order to conduct the analysis, the problem of organizing an intelligence organization at a general level must be addressed first. The Swedish intelligence community will be analysed based on previous problems starting with how the organisation was in 1976, followed by the changes in the organisation between 1976 and 2011 and finally with how the organisation stands today. Thereafter conclusions will be drawn from the analysis.

  In conclusion the Swedish intelligence community is trying to adapt to todays need but the legacy from past intelligence organizations creates an unstructured appearance and that the placement of some sections and units is hard to motivate.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Jansson, Christian
  Swedish National Defence College.
  Hotet mot Sverige: En studie kring Georgienkrigets påverkan på svensk säkerhetspolitik2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det kalla krigets slut har medfört förändringar i svensk säkerhetspolitik. Sedan mitten på 1990-talet har en vidgning av begreppet säkerhet skett i politiken och dagens kris i Ukraina gör ämnet högaktuellt. Med hjälp av Köpenhamnsskolans teori och det vidgade säkerhetsbegreppet besvarar uppsatsen frågan om hot mot Sverige och vår säkerhet påverkas av krig och konflikter. 

  Uppsatsens bidrag till forskningen kring säkerhetspolitik kommer genom en fallstudie att utröna hur svenska politiker använder händelser i vår omvärld för att förändra hotbilden mot Sverige och vår säkerhetspolitik. Detta görs genom en studie med kriget i Georgien 2008 som händelse. En innehållsanalys av offentligt tryck före kriget jämförs med uttalanden under kriget och detta jämförs sedan med offentligt tryck som utkommit efter kriget i ett försök att hitta förändringar i de hot som aktörerna uttalar.

  Slutsatserna innefattar en relativt homogen bild av hot mot Sverige och svensk säkerhet vilket även gäller åtgärder mot dessa hot. Efter kriget i Georgien kan det dock ses att hoten dragits närmre Sveriges gränser och närområdet får en större betydelse, till skillnad från innan då en konflikt i en annan del av världen ansågs mer troligt skulle påverka oss. Ytterligare en förändring som sker är det sätt som vissa politiska tendenser i vårt närområde behandlas. Mer tonvikt läggs på stater som visar bristande respekt för internationella avtal och mänskliga rättigheter.

  Download full text (pdf)
  Hotet mot Sverige
 • 30.
  Johansson, Daniel
  Swedish National Defence College.
  Counterinsurgency, Consequences for Swedish and Austrian Infantry Companies’ Organization2011Independent thesis Basic level (professional degree), 12 credits / 18 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores organizational features, which facilitate counterinsurgency operations on a company level. The framework used is the infantry company. Two factors were found through literature studies to be extra important for conducting successful counterinsurgency operations: intelligence and presence. Regarding intelligence, the results show beneficial effects from organizing a company level intelligence cell. The recommended size is three individuals. The next factor, presence, originates from the concept of maintaining a persistent presence as opposed to conducting raids in the assigned area of operations. Here, a force structure of four subordinates at both company and platoon level was found to be effective.

  Further, a Swedish and an Austrian European Union Battlegroup company was studied and compared to each other from the previously found aspects. Next, the two companies receive suggestions for how to reorganize themselves with the already existing personnel and equipment available.

  In the final part, the thesis discusses the structural rigidity of military organizations evident in the lack of organizational adaption to counterinsurgency even though such operations have been conducted in the past, present and most certainly will be a part of the future.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Jönsson, Johan
  Swedish National Defence College.
  Direkt ledarskap: Svensk och amerikansk militär ledarskapslitteratur - skillnader och likheter2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is firstly, to describe the differences and similarities between theories presented in literature on leadership used by the Swedish Armed Forces and the U.S. Army. Secondly, to describe differences and similarities regarding how those theories have been presented in the literature. The final purpose is to find out how this can affect leaders and soldiers in real life.

  To achieve the purposes described above, both a Swedish and an American book have been studied and then compared.

  The comparison is based on five criteria which have been described and then compared and then conclusions have been drawn.

  The result of this study shows that both the Swedish and the American literature focus on Transformational Leadership Style. This style is described in the same way in both books. However differences have been found between the books, which are the use of language, a pedagogical design, a scientific starting point and a user friendliness.

  Finally, the result of the study indicates that the differences mentioned above affect the way a leader acts and looks upon his/her leadership (style) which in its turn influences the relationship between a leader and his/her subordinates.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Kesertzi, Fredrik
  Swedish Defence University.
  INFORMATIONSKRIGFÖRING I CYBERRYMDEN: en teoriprövande fallstudie av John A. Warden III:s teori på konflikten i Ukraina, 2013–2014.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  John A. Warden III is one of the leading contemporary air force theorists in the modern era. Warden´s five ring model has proved the ability to explain other dimensions of warfare, as Warden himself claims. A topic that had been receiving much attention is the relatively new arena of warfare, the so-called 'cyberspace'. This dimension has enabled the dissemination of information at a significantly higher rate than before which results that the efficiency of information warfare have increased. Previous research in this complex area, where a combination of Warden's theories and information warfare have been used to analyze a case, is currently inadequate. Therefore, this case study intends to examine to which extent Warden's five ring model can be applied on information operations, in the context of the war in Ukraine. The result in this thesis will show that Warden's theory had a certain degree of explanatory power on the information operations, that were conducted in Ukraine during 2013-2014. The result will also indicate that the most significant direct impact from information operations was shown on the fourth ring, population. When the fourth ring was affected, the effect would spread and affect other rings indirectly. Attempts to affect multiple rings directly and simultaneously could not be identified except for the fourth and fifth rings, population and fielded military. However, no traceability of a direct impact on the fifth ring, fielded military, was identified.

  Download full text (pdf)
  OPSA16-19_Kesertzi
 • 33.
  Koraeus, Mats
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security. Center of Natural Hazards and Disaster Science.
  Suburban Eruption: The Management of Social Unrest in the Suburbs of Stockholm in 20112019In: Societal Security and Crisis Management: Governance Capacity and Legitimacy / [ed] Lægreid, Per; Rykkja, Lise H., Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2019, p. 169-186Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  During the evening of 19 May, the celebration of Sweden’s gold medal in the hockey World Championship took place in the centre of the city, while reports began coming in of an unusually large number of vehicles being set on fire in Husby. During the night, additional vehicles, and even a school and a garage, were set ablaze. Police and rescue personnel were attacked when they arrived on the scene, adding to the event an unusual component in that the police also had to protect the rescue workers on site. The riots in Husby that spread across the Stockholm suburbs lasted for two weeks, although there was nothing to indicate early on that it would last this long, and what crisis management needs would arise.

 • 34.
  Korkmaz, Emine
  Swedish Defence University.
  Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt?: En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. I have done this through both creating my own data by use of qualitative interviews and then analysing this with written material in forms of evaluations and annual reports. After applying Birkland’s (2009) theory I identify that an important factor for change to occur as a result of the necessary learning processes he has identified has been through collaboration. 2016 there was more change that happened in contrast to 2012 and the main difference was the level of collaboration as this was higher and more evolved after 2016.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Larsson, Oscar
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU).
  Meta‐Governance and Collaborative Crisis Management: Competing Rationalities in the Management of the Swedish Security Communications System2017In: Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, ISSN 1944-4079, E-ISSN 1944-4079, Vol. 4, no 8, p. 312-334Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is well recognized that contemporary crisis call for collaborative efforts across both organizational and jurisdictional boundaries. One of the key challenges for governments and public authorities responsible for organizing crisis management is to find adequate ways in which they can support decentralized and collaborative responses. This effort can be analyzed through the meta‐governance approach that suggests that different instruments can be used to support decentralized collaborative efforts. This article analyzes the management of crisis communication in Sweden and the implementation of a new national Security Communications System (SCS) as a specific case of meta‐governance. The main finding suggests that meta‐governance may be impaired by combining different types of governance (sovereignty, markets, or network management) due to competing rationality invested in each governance style. The deadlock was, however, resolved by direct involvement and increased deliberation between the meta‐governors and the end users as it generated a shared understanding of crisis management and the utility of a single SCS. Besides identifying the importance of direct involvement in terms of network management the article also suggests that meta‐governors need to develop a deeper and more sensitive understanding of the self‐organizing nature of networks in order to be able to support collaborative crisis management

 • 36.
  Leijding, Robin
  Swedish Defence University. 8907137817.
  LIVE TO LEARN ANOTHER DAY2019Independent thesis Basic level (professional degree), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Studies have shown that there are several advantages to armed forces in having a well-developed learning organization. Scholars mainly argue two things on the subject, firstly, the military organization with the stronger organizational learning capability will win contemporary wars and conflicts. Secondly, the academic interest on the subject have been small and thus studies on military learning organizations are lacking in numbers.

   

  The organizational learning capability of the Swedish naval forces might be built in peacetime, but by testing theories on organizational learning in combat we might get a chance to see how it could or could not hold up in a wartime setting. With a theory consuming research design the purpose of this study is to use Frank Hoffman and Meir Finkel’s theoretical frameworks to investigate the Swedish naval forces more closely.

   

  The result of the analysis shows that the Swedish naval forces have a strong ability to engage lower level learning which leads to adaptation. The analysis also shows that the ability to engage higher level learning in combat situations are lacking. Adaptation without an ability for organizational learning have shown to almost always lead to organizational forgetting, the price of which historically have shown to be dire both economically and in human lives.

  Download full text (pdf)
  LIVE TO LEARN ANOTHER DAY
 • 37.
  Lilja, Johan
  Swedish Defence University.
  THE ENEMY WITHIN. FUTURE SOF NEED TO FIGHT THEIR TOUGHEST ENEMY TO DATE, THEMSELVES2019Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to investigate how new risks associated with the organizational development of special operations forces should be best dealt with in a supplement to William McRaven's theory of relative superiority. The special operations’ forces structure is approaching the size of more conventional forces and a development of theories may be needed to address the growth challenges the organization is experiencing. The questions this thesis aims to answer are: How were the new risks present in Operation Neptune Spear and what were their consequences for the operation? How were these consequences managed?

  The research design contains a single case study based on text and process tracing methodology and analysis.The result of the thesis confirms that risk factors linked to organizational development can be traced in Operation Neptune Spear and therefore affects McRaven's theory. The author proposes a supplement to the theory in order to better manage these risks.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Lindman, Erik
  Swedish Defence University.
  Vilse längs stigen till ett nytt civilt försvar?: En fallstudie om den återupptagna civila totalförsvarsplaneringen utifrån stigberoende i policyprogram2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Malm, Anders
  Swedish Defence University.
  Historien om Masar -e Sharifs belägring - Postmodern etik och militär våldsanvändning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study draws from Zygmunt Bauman´s theory that a governmental policy of values can reduce the personal responsibility and moral choices for employees, to focus only on maintaining the government’s internal rules and regulations. The apparent risk with this type of moral attenuation is that the employee is deprived of the possibility to react morally on conduct of the government’s external misuse of power. In this study, this theory is connected to the Swedish Armed Forces’ policy of values, as these values do not include a critical standpoint for officers and soldiers. The policy is instead aimed at maintaining the internal rules and regulations of the Armed Forces, thus neglecting moral functions’ for officers and soldiers applicable to the use of force.The purpose of this study is to show how development of the current policy of values can make it possible to mitigate the risk of moral attenuation, by using a postmodern theory for ethics. The study analyses the decision to use force in Afghanistan, and finds that the ethics for military violence are based on a liberal ontology. With a postmodern paradigm on ethics, the study then criticizes the liberal ethics at hand for the use of force in Afghanistan.The study concludes that the policy of values set by the Swedish Armed Forces could be revised by adapting an ethical awareness to the risks of moral attenuation. Further, the study suggests that the policy should include the fact that the use of language can dehumanize groups of people, with the apparent risk that the use of force aimed at these people, is morally unsound.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Nicander, Lars
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Det gränslösa hotet från cyberymden2015In: Kan Sverige försvaras - mot vad?: en antologi om svensk säkerhetspolitik / [ed] Johan Bergnäs och Mats Ögren Wanger, Stockholm: Ekerlids förlag, 2015, p. 160-170Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Om behov av en nationell cybersäkerhetsstrategi.

 • 41.
  Nicander, Lars
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CATS (Center for Asymmetric Threat Studies).
  Sverige är illa förberett mot det gränslösa cyberhotet2015In: Veckans Affärer, On-line, ISSN 0506-4406, Vol. 21/12Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Svensk statsförvaltnings svårigheter att planera mot tvärsektoriella hot.

 • 42.
  Niemi, Niklas
  Swedish National Defence College.
  IMPLEMENTERING AV FÖRSVARSBESLUT 15 UR ETT POLITISKT OCH MILITÄRT PERSPEKTIV2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I juni 2015 fattades ett nytt inriktningsbeslut för perioden 2016-2020 av riksdag och regering. Beslutet innebar en ominriktning till ett nationellt försvar som ytterst skall kunna möta ett väpnat angrepp, enskilt eller tillsammans med andra. En prioriterad målsättning är att öka den operativa förmågan i perioden. Politikens och militärens olika roller och kulturer gör att de kan betrakta beslutets förutsättningar för att kunna omsättas (implementeras) på olika sätt. Om det är så finns risk för att missförstånd och divergerande uppfattningar upp-står mellan politiken och militären vid genomförandet av beslutet. För att erhålla en bättre förståelse för respektive aktörs perspektiv undersöks här hur förutsättningarna ser ut ur ett politiskt och militärt perspektiv. Resultatet visar att skillnader finns mellan politikens och militärens förutsättningar för att implementera beslutet och att dessa behöver överbryggas för att säkerställa en lyckad implementering totalt sett.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Nilsson, Niklas
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, War Studies Division, Sektionen för markoperationer (KV Mark). Swedish Defence University, Department of Military Studies, Tactical Warfare Division, Land Operations Section.
  Michalski, Anna
  Department of Government, Uppsala University.
  Resistant to Change? The EU as a Normative Power and Its Troubled Relations with Russia and China2018In: Foreign Policy Analysis, ISSN 1743-8586, E-ISSN 1743-8594Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this article, we investigate the European Union's (EU) role as a normative foreign policy actor and its troubled relations to Russia and China. We contend that the lack of preparedness of the EU to foresee the increasingly tense relations with these countries can be explained through a role theoretical perspective. We show that the attachment of the EU to its role as a normative international actor reduced its awareness of Russia's and China's growing refusal to accept the EU's ambition to diffuse liberal norms and principles. The EU's inability to read the changing role expectations of China and Russia hampered the shaping of an appropriate foreign policy leading up the diplomatic crises with these two countries in the late 2000s and early 2010s, respectively. Theoretically, the findings contribute with a novel understanding of role conceptions in terms of reducing an actor's preparedness to acknowledge changes to its international role position caused by challenges raised by antagonistic partners.

 • 44.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala University, Sweden.
  Bynander, Fredrik
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Parker, Charles F.
  Uppsala University, Sweden.
  't Hart, Paul
  Utrecht University, Utrecht, The Netherlands.
  Managing Crises Collaboratively: Prospects and Problems - A Systematic Literature Review2018In: Perspectives on Public Management and Governance, ISSN 2398-4910, Vol. 1, no 4, p. 257-271Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Effective interorganizational collaboration is a pivotal ingredient of any community or nation’s capacity to prepare for and bounce back from disruptive crisis events. The booming research field of collaborative public management (CPM) has been yielding important insights into such collaboration that as yet await transfer to the study of crisis management (CM). Also, we argue that the general CPM literature has not sufficiently addressed the distinctive collaboration challenges involved in coping with crises. This article bridges this twofold gap. Based on a systematic review of prior research in collaborative CM, this study identifies dominant areas of theoretical emphasis, methodological practices, and patterns of empirical enquiry. The article highlights areas where CPM research has potential to further inform the understanding of collaborative CM, including performance, success factors, managerial skills, and learning. The article then identifies five properties associated with CM—uncertainty, leadership, magnitude, costs, and urgency—which deserve further analysis to advance the understanding of the application of CPM principles and strategies. We conclude with outlining a research agenda and offering a set of testable propositions aimed at investigating the likelihood of effective collaboration in different types of crises and as expected indifferent CM paradigms.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Nohrstedt, Daniel
  et al.
  Uppsala universitet.
  Bynander, Fredrik
  Swedish National Defence College, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), CRISMART (National Center for Crisis Management Research and Training).
  Parker, Charles
  Uppsala universitet.
  't Hart, Paul
  Utrecht university, Netherlands.
  Collaborative Crisis Management: An Agenda for Research on Interorganizational Responses to Extreme Events2014Conference paper (Other academic)
 • 46.
  Rasmussen, Espen
  Swedish National Defence College.
  Svensk-norsk militært samarbeide, underliggende drivkrefter2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [no]

  ”Smart defence”, ”pooling & sharing” og forsvarssamarbeide er svært aktuelle tema innenfor europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Årsaken til dette er de dramatiske reduksjonene som gjøres i de europeiske forsvarsbudsjettene. Samtidig synes USA å overlate et større ansvar for egen sikkerhet til  Europa.

  Nordisk forsvarssamarbeide har fått stadig større oppmerksomhet i Europa og USA. Mange ser på dette som et forbilledlig eksempel på ”smart defence”.

  Denne studien identifiserer fire kategorier drivkrefter for det militære samarbeidet mellom Sverige og Norge. Disse kategoriene befinner seg i spennet mellom europeisk forsvars- og sikkerhetspolitikk og aktørene i linjen innenfor ”Nordic Defence Cooperation”. Studien baserer seg i hovedsak på teoriene til Janne Haaland Matlary,  Tomas Valasek og Håkon Lunde Saxi.

  De sikkerhetspolitiske trender i Europa muliggjør i dag et dypere og mer omfattende samarbeide enn hva som har vært tilfelle tidligere. Men, en forutsetning for samarbeide er at nasjonene deler visse likhetstrekk samt at det finns vilje i organisasjonen. Ellers risikerer samarbeidet å miste sitt momentum.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Richard, Tragl
  Swedish Defence University.
  Marintaktiska begränsningar i en gråzonskontext: en teorikonsumerande enkel fallstudie om de taktiskt begränsande faktorer IKFN-förordningen medför i en gråzonskonflikt2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has always been a gray zone between peace and war, but never have nations tried to exploit this fact as much as today. Nations use the cognitive and legal spaces between peace and war to their advantage, with the purpose of achieving political and military goals. While this fact broadens the spectrum of war, it also challenges existing laws, regulating when and how militaries can use deadly force. The sea has been part of several recent gray zone conflicts, primarily involving Russia and China. The successes this type of warfare has achieved, makes it likely these nations will continue on the same path in the future.

   

  The purpose of this paper is to answer in what way Swedish law restricts the Swedish Navy tactically in a gray zone conflict. This is done through a case study involving a fictive case by the Swedish Defence Research Agency, creating a plausible gray zone scenario in Sweden and the Baltic Sea Region. Additions are made to the case to aim the focus on the maritime domain. Law regulating when the Swedish Navy can use force, is triangulated with part of Wayne P. Hughes’s theory, Six cornerstones. The part used to analyze the case is the sixth cornerstone, Attack effectively first, which emphasizes the importance of attacking first in order to achieve tactical success at sea.

   

  The analysis concludes that Swedish law puts the Swedish Navy in a severe tactical disadvantage, in a gray zone conflict, by restricting the use of force against non-military vessels. Because of that, Swedish ships will always be second to fire, preventing the possibility of attacking effectively first.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Robertsson, Isabelle
  Swedish Defence University.
  Taktiska framgångar utan seger: en teorikonsumerande studie om Argentinas taktiska framgångar under Falklandskriget2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines how Argentina’s tactical successes during the Falklands war can be understood by analysing through two of the principles of war namely, concentration of forces and surprise. Previous research on the Falklands war tends to analyse the war through the entire 74-day period or through special disciplines such as history or politics. Therefore, this study was undertaken to obtain a deeper understanding on how an inferior party can achieve tactical successes even if they are defeated in the war. HMS Sheffield and Atlantic Conveyor where both struck by the Argentinian Exocet-missiles and foundered during the war. These two particular incidents are evidence of the tactical successes for Argentina during the war, even if they were defeated. These events affected and shocked the British Task Force and knowledge regarding how they achieved tactical success is important for future warfare. The principles of war are theories explained in many states’ doctrines to explain warfare and are therefore relevant to use as theoretical framework in this study. The analytical results reveal that the tactical success can be perceived as the theory of surprise, although the theory of concentration of forces can partially explain it. The result contributes to existing research by adding a deeper understanding regarding the situations and conclusions, which can be drawn and that are relevant to studies of this nature, to improve future warfare capability for an inferior party in a conflict.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Rosén, Henrik
  Swedish National Defence College.
  Försvarets förmågebredd – En strategisk kultur om premierad högteknologi och värnande av idé om återtagna volymer: Diskursiva uttryck från fackpressen 2007 - 20092012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats utgår från ett potentiellt problem att försvaret bytt inriktning från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar men ändå i stort behållit bredden av förbandstyper, den s.k. förmågebredden. Men hur är då en nästan oförändrad förmågebredd ett faktum trots paradigmskiftet från invasionsförsvar till insatsförsvar? Invasionsförsvaret begripliggjorde olika behov som kunde återspeglas i den dåvarande förmågebredden. Ett historiskt arv kan därmed utgöra en förklaring till hur förmågebredden bevarats in i insatsförsvaret. Därtill behöver troligen även faktorer kring försvaret som organisation och dess personal, vilka utarbetar underlag för de politiska besluten om försvarets utformning, vägas in i ett historiskt perspektiv för att det skall erbjuda någon precision. Inom en organisation förekommer olika kulturer och de människor som ingår i en organisation kan således påverkas av dess normer och identitet. Historiska faktorer i kombination med bl.a. normer och identitet utgör en grund för forskning kring s.k. strategiska kulturer. Dessa teorier förefaller därmed som relevanta att applicera på problemet kring förmågebreddens bevarande.

  Denna uppsats undersöker hur teorin om strategisk kultur kan hjälpa till att förklara att insatsförsvarets förmågebredd är så lik det kalla krigets. Uppsatsen utgår ifrån tidigare forskning om svensk strategisk kultur och med den som historisk referens analyseras diskursen om förmågebreddens bevarande genom dess avtryck i fackpressen mellan 2007 och 2009. Uppsatsen ägnar särskild uppmärksamhet åt den centrala aspekten av hur avvägningen mellan kvantitet och kvalitet uttrycks.

  Resultatet visar på att Försvarsmakten å ena sidan satsar sin identitet i att personalen skall vara stolta över den högteknologiska materielen. Samtidigt visar diskursen att personalen också anser materielen som en central fråga av kvantitativa skäl och mot bakgrund av såväl nationell som internationell verksamhet. Termerna av kvantitet och kvalitet är dock inte förenliga inom insatsförsvaret då medlen inte räcker till för att idag prioritera båda. Den internationella arenans krav på interoperabilitet medför således att de kvalitativa aspekterna idag tilldelats en närmast hegemonisk ställning. Bekräftandet av den högteknologiska kulturen utgör således en förklaring till hur förmågebredden kunnat bevaras. Hade försvaret istället valt en kvantitativ men tekniskt enklare inriktning så hade inte ett upprätthållande av förmågebredden medgivits. De allra flesta av dagens förband kan med anledning av de krav som följer av hot- och insatsmiljö samt uppgiftsspetrum anno 2012 endast existera inom ramen för den högteknologiska diskursen. En ytterligare förklaring till hur strategisk kultur påverkar förmågebreddens upprätthållande ligger inom ramen för hur försvarets centrala materielsystem förknippas med en kulturell identifikation och militära självbilder. Analysen visar på den tydliga självbilden av stolthet som förknippas med bl.a. försvarets ubåtar, stridsflygplan och korvetter samt vårt agerande på den internationella arenan. Sammantaget har vi alltså inte bevarat vår förmågebredd av skäl att den utgör den optimala operativa och ekonomiska förbandssammansättningen för att lösa de uppgifter försvaret har här och nu. Istället har vi också värnat förmågebredden som ett resultat av att den förvisso i kvalitativa termer löser våra behov här och nu men samtidigt utgör en grund för framtida möjlighet till kvantitativ återtagning. Kostnaden för våra förband blir därmed dyrare än de nationer som gjort andra val. Flexibiliteten kommer med ett högt pris.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Sandelin, Lovisa
  Swedish Defence University.
  Försvarsmaktens implementering av inriktningsbeslut 20092017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The defence policy of 2009 which controlled the actions and goals of The Swedish Armed Forces between 2010 - 2014 met major problems in its realization. Different investigations have shown that both the government and the armed forces have problems with clarifying goals and needs, and claim that’s the major problem for the policy’s implementation. 

  The thesis of this essay aims to explain why the defence policy of 2009 failed, by examine whether it is the political decision or the organization that is the reason for the failed   implementation. Furthermore, it aims to create an understanding of what is needed for a policy, made for the military, to succeed. 

  The results show that the politicians shaped the new policy with a wide ambition and in a way, that gave The Swedish Armed Forces the major responsibility for its realisation. From the view of the politicians the policy had potential to succeed. The Swedish Armed forces on the other hand have not developed its organization in a way that promotes implementation.

12 1 - 50 of 56
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf