Logo: to the web site of the Swedish Defence University

fhs.se
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lundell, Emil
Publications (10 of 17) Show all publications
Lundell, E. (2022). Analys av PsychoSomatic Problem (PSP)-scales konstuktvaliditet och reliabilitet. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Analys av PsychoSomatic Problem (PSP)-scales konstuktvaliditet och reliabilitet
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2022
Series
PM ILL-K ; 6-2022
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11301 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-01-11Bibliographically approved
Lundell, E. (2022). Att utforma samhällsvetenskapliga metodkurser: Pedagogisk utveckling av undervisning inom kvantitativ analys 2017-2019. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Att utforma samhällsvetenskapliga metodkurser: Pedagogisk utveckling av undervisning inom kvantitativ analys 2017-2019
2022 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

I denna rapport presenterades den pedagogiska utveckling som genomförts inom metodkurser i ämnet Ledarskap under påfrestande förhållanden, och analyser av examinationers validitet och reliabilitet. Analys av kursvärderingar för tidigare metodundervisning, kursplaner och litteratur låg till grund för planeringen av Beteendevetenskaplig metod I och II. En pedagogisk modell för metodundervisningen utarbetades utifrån studenternas förkunskaper, behov och attityder, i planeringen didaktiserades även vissa kritiska aspekter utav ämnesinnehållet. De nya metodkurserna utvärderades med en ny kursvärdering, Raschanalys och statistisk analys av data från examinationer. Hela rapporten är strukturerad utifrån en för detta ändamål utarbetad processmodell som beskriver stegen i arbetsprocessen.

Resultatet visar att den pedagogiska utvecklingen bidrog till att studenterna klarade examinerande moment och var nöjda med hur läraktiviteter fungerat. Men problemen att behålla och befästa metodkunskaper över tid, och möjliga risker för ytinlärning, kvarstår. Raschanalysen visade att bedömningskriterierna för akademiskt skrivande kunde urskilja mellan Godkända respektive Väl Godkända studenter, även om reliabiliteten i övrigt var obefintlig, och att organisering av text utgjorde det enskilt viktigaste bedömningskriteriet. Inget bedömningskriterium uppvisade olika funktionssätt beroende på kön – vilket innebär att bedömningen av akademiskt skrivande ej missgynnar kvinnliga eller manliga studenter. Den statistiska analysen visade att metodkunskaper hade ett genomslag i bedömningen och avgjorde betyget på hemtentorna. Den statistiska styrkan var genomgående väldigt låg på grund av litet studentunderlag.

Fortsatta utvecklingsområden är definitioner av tekniska begrepp, utarbetning av illustrativa exempel och modernisering av undervisningen samt införande av flippat klassrum. Statistiskt tänkande betonas framför att studenter drillas i att mekaniskt tillämpa en bestämd uppsättning statistiska modeller. En utbildningsprogression baserad på inbäddning skulle kunna utarbetas för att förbättra ramfaktorerna. Det är även viktigt  att inte betona kvalitetssäkring och kontroll framför pedagogisk utveckling i utformningen av kursvärderingar.

Fortsatt datainsamling och psykometrisk analys av examinationer kan bidra med information användbar för att utveckla bedömningspraktiker, urvals- och antagningsprocesser samt undervisning och examination.

Abstract [en]

This report was a presentation of the pedagogical development conducted within method courses in the subject Leadership under demanding conditions, and analyses of examinations validity and reliability. Analysis of course evaluations for previous method teaching, syllabuses and literature consisted the basis for the planning of the courses Behavioral Science Methods I and II. A pedagogical model for methods teaching was developed based on the students’ prior knowledge, needs and attitudes; in the planning, some critical aspects of the subject content were also didactically analyzed. The new method courses were evaluated through a new course evaluation, Rasch analysis and statistical analysis of data from the examinations. The whole report is structured based on a process model developed for this purpose and which describes the steps in the work process.

Results indicates that the pedagogical development contributed to students passing the examinations and being satisfied with the learning activities. However, the problem of retaining and consolidating methodological knowledge over time, and a possible risk for surface learning, remains. The Rasch analysis revealed that the assessment criteria for academic writing could distinguish between the grades Passed and Passed with distinction, although the reliability otherwise was non-existent, and that organizing the text was the single most important assessment criterion. None of the assessment criteria showed Differential Item Functioning (DIF) depending on gender, which means that the assessment of academic writing does not disadvantage female or male students. The statistical analysis revealed that methodological knowledge had an impact on the assessment and determined the grade on the exams. The statistical power was consistently very low due to a small student base.

Continued development areas are definition of technical concepts, elaboration of illustrative examples and modernization of teaching and implementing flipped classroom. Statistical thinking is emphasized rather than students being exercised in mechanically applying a specific set of statistical models. An educational progression based on embedding could be developed to improve the framework factors. It is also important to not emphasize quality assurance and control before pedagogical development in the design of course evaluations.

Continued data collection and psychometric analysis of examinations can contribute information useful for developing assessment practices, selection and admission processes as well as teaching and examination.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2022. p. 68
Series
ILL ; I:131
National Category
Pedagogy
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10998 (URN)978-91-88975-20-1 (ISBN)
Available from: 2022-07-14 Created: 2022-07-14 Last updated: 2022-07-14Bibliographically approved
Oskarsson, E., Lundell, E. & Österberg, J. (2022). Results from a work-life balance survey: A comparative study in Denmark, Finland, Norway, and Sweden. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Results from a work-life balance survey: A comparative study in Denmark, Finland, Norway, and Sweden
2022 (English)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2022
Series
PM ILL-K ; 7-2022
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11302 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-01-11Bibliographically approved
Lundell, E. & Österberg, J. (2022). Sammanställning av svar för utryckningsenkät SOU. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Sammanställning av svar för utryckningsenkät SOU
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2022
Series
PM ILL-K ; 2-2022
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11296 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-01-11Bibliographically approved
Lundell, E. & Österberg, J. (2022). Statistik uppföljning av professionsintervjuer: Resultat för testningsperioderna 2020 och 2021. Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Statistik uppföljning av professionsintervjuer: Resultat för testningsperioderna 2020 och 2021
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Försvarshögskolan (FHS), 2022
Series
PM ILL-K ; 1-2022
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Leadership and Command & Control
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-11294 (URN)
Available from: 2023-01-11 Created: 2023-01-11 Last updated: 2023-01-11Bibliographically approved
Lundell, E. & Hedlund, E. (2021). Analys av data från kursvärdering för HOP: Ledarskap och officersprofession. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Analys av data från kursvärdering för HOP: Ledarskap och officersprofession
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 32
Series
PM ISSL/LedAvd-K 9-2021
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10565 (URN)
Available from: 2022-01-04 Created: 2022-01-04 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Lundell, E. (2021). Analys av Learning Experiences Questionnaires (LEQ) konstruktvaliditet och prediktiva validitet. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Analys av Learning Experiences Questionnaires (LEQ) konstruktvaliditet och prediktiva validitet
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 34
Series
PM ISSL/LedAvd-K 10-2021
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10566 (URN)
Available from: 2022-01-04 Created: 2022-01-04 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Lundell, E. (2021). Framtagning av bedömningskriterier för Officersprogrammets delkurs Ledarskap 1. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Framtagning av bedömningskriterier för Officersprogrammets delkurs Ledarskap 1
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 18
Series
PM ISSL/LedAvd-K 8-2021
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10564 (URN)
Available from: 2022-01-04 Created: 2022-01-04 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Larsson, G., Lundell, E., Svensén, S. & Nilsson, S. (2021). Interrelationship of emotional stability, hassles, uplifts, coping and stress-related symptoms in Swedish female and male military veterans. Scandinavian Journal of Psychology, 62(2), 217-226
Open this publication in new window or tab >>Interrelationship of emotional stability, hassles, uplifts, coping and stress-related symptoms in Swedish female and male military veterans
2021 (English)In: Scandinavian Journal of Psychology, ISSN 0036-5564, E-ISSN 1467-9450, Vol. 62, no 2, p. 217-226Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Drawing on previous research, two hypotheses were tested: (1) the higher the frequency of daily uplifts and use of functional coping strategies, and the lower the frequency of daily hassles and use of dysfunctional coping strategies, the lower the prevalence of stress‐related symptoms will be, and vice versa; and (2) the direct relationship between the personality dimension emotional stability and stress‐related symptoms, will be moderated by daily hassles, daily uplifts and coping processes. A quantitative test of a qualitatively developed model was performed. A questionnaire was sent to all Swedish military veterans who had served in the period 2011–2015 and 1859 individuals (1,614 men and 199 women, 46 individuals did not mark gender) responded (40.5% total response rate). All analyses were made separately for men and women. Comparisons between theoretically favorable and unfavorable profiles across the model variables, daily uplifts, daily hassles, functional coping and dysfunctional coping (based on a cluster analysis), showed considerable differences regarding the prevalence of stress‐related symptoms as predicted by the model and supporting the first hypothesis. Regression and moderation analyses yielded limited support for the second hypothesis. As predicted, female veterans reported a higher frequency of physical, emotional and cognitive stress‐related symptoms than male veterans. The main conclusion is that the theoretical model stood up well when empirically tested and offers a promising approach to future studies on everyday stress and health. The results contribute with new knowledge of military veterans compared to the main stream PTSD, depression and drug abuse‐oriented studies.

National Category
Health Sciences Psychology
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-9534 (URN)10.1111/sjop.12701 (DOI)000595652500001 ()
Available from: 2020-12-07 Created: 2020-12-07 Last updated: 2021-09-22Bibliographically approved
Lundell, E. & Österberg, J. (2021). Sammanställning av svar för bortfallsenkät OP. Karlstad: Försvarshögskolan (FHS)
Open this publication in new window or tab >>Sammanställning av svar för bortfallsenkät OP
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Karlstad: Försvarshögskolan (FHS), 2021. p. 24
Series
PM ISSL/LedAvd-K 13-2021
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-10569 (URN)
Available from: 2022-01-04 Created: 2022-01-04 Last updated: 2022-01-10Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications