Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
BETA
Daléus, Pär
Alternative names
Publications (10 of 13) Show all publications
Daléus, P. & Bynander, F. (2017). Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election (1ed.). In: Bennister, Mark, ’t Hart, Paul, Worthy, Ben (Ed.), The Politics of Leadership Index: A New Perspective on Political Leadership. Oxford: Oxford University Press
Open this publication in new window or tab >>Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election
2017 (English)In: The Politics of Leadership Index: A New Perspective on Political Leadership / [ed] Bennister, Mark, ’t Hart, Paul, Worthy, Ben, Oxford: Oxford University Press, 2017, 1Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Oxford University Press, 2017 Edition: 1
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6085 (URN)9780198783848 (ISBN)
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency
Available from: 2016-04-15 Created: 2016-04-15 Last updated: 2017-06-20Bibliographically approved
Asp, V., Bynander, F., Daléus, P., Deschamps-Berger, J., Sandberg, D. & Schyberg, E. (2015). Bara skog som brinner?: Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014. CRISMART, Försvarshögskolan
Open this publication in new window or tab >>Bara skog som brinner?: Utvärdering av krishanteringen under skogsbranden i Västmanland 2014
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Skogbranden i Västmanland 2014 är ur flera aspekter intressant och viktig att dra lärdomar från. Händelsen ledde till en omfattade insats – den största i Sverige i modern tid och innebar att svensk krisberedskap prövades på samtliga nivåer; Staten tog över ledningen av kommunal räddningstjänst, en samverkansstab organiserades, krisledningsnämnder aktiverades, evakuering av medborgare och djur genomfördes, ett stort antal kommunala, statliga och privata aktörer bistod de ansvariga aktörerna under händelsen och Sverige begärde stöd från EU. Ett stort antal frivilligorganisationer och spontanfrivilliga hjälpte till och 69 olika räddningstjänster deltog i arbetet.

Syftet med denna utvärdering är att, utifrån ett krisberedskapsperspektiv, dra lärdomar och ta tillvara erfarenheter från händelsen genom en systematisk undersökning. Målet är att Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun ska få ett underlag som bidrar till implementering av lärdomar och fortsatt utveckling av krisberedskapsförmågan. Underlaget ska också vara till nytta och komma till användning för utvecklingen av hela det svenska samhällets krisberedskap.

Slutsatserna i rapporten visar på flera brister i kopplingen mellan å ena sidan lagstiftning och systemprinciper, och å den andra centrala aktörers förmåga och beredskap att utföra sina uppdrag. Författarna konstaterar att båda sidor av denna ekvation måste utvecklas för att det svenska krisberedskapssystemet inte bara ska stå rustat för nästa svåra skogsbrand utan också för andra, och potentiellt mycket värre, händelser som framtiden kan erbjuda. Vi anser att det vore mer ändamålsenligt att sluta använda ansvarsprincipen och istället säga att svensk krisberedskap bygger på ordinarie förvaltningsstrukturer, på vissa aktörers särskilda ansvar för krisberedskap och på ett geografiskt områdesansvar. Det geografiska områdesansvaret på regional och lokal nivå bör ses över, de krav som idag åligger aktörerna är inte rimliga i förhållande till den kapacitet/förmåga som finns.

Inom svensk krisberedskap är samverkan en förutsättning för en lyckad krishantering – inte en del av krishanteringen. Begreppet samverkan måste dock sättas i ett sammanhang för att bli meningsfullt och leda till ett resultat. Vi menar att det generellt läggs för mycket kraft och tid på samverkansformer, och för lite på resultatet. Samverkan är inget eget område, det är en förutsättning för att nå resultat – en metod. En metod som måste utvecklas inom samhällsskydd och beredskap. Samverkan är inte viktig i sig, det är resultatet av samverkan som är viktigt.

MSB bör utveckla sitt expertstöd (framför allt juridiskt operativt stöd), till aktörer under en händelse. Nationella stödresurser bör utformas utifrån grundliga behovsinventeringar och bli föremål för informationsinsatser i syfte att de skall kunna göra nytta i svåra händelser.

Det finns anledning att fundera över om inte LEH kan förtydligas avseende vem eller vilken funktion i kommunerna (och landstingen) som har mandat att besluta om att man befinner sig i en extraordinär händelse.

Kriser ställer ganska skilda krav på en organisation beroende på art, allvar och tidsutdräkt. Många beredskapsrelaterade tjänster är undanskymda i organisationsmatrisen och integreras inte på ledningsnivå när något händer. Funktionerna för Tjänsteman i beredskap och liknande beredskaps- och larmfunktioner måste brygga över organisationens alla relevanta kompetensområden. TiB:en måste förstå och veta vem i organisationen som kan vad och hur de kan aktiveras, precis som hen ska känna till när externa aktörer ska informeras. Detta är ett organisatoriskt utvecklingsarbete man inte blir färdig med och som man bör vara beredd att investera i.

Utvärderingen visar att U-sam bör utvecklas för att kunna uppnå sitt syfte – att utgöra den främsta regionala samverkansfunktion i U-län. U-Sam bör ses över, dels avseende representationen av de ingående aktörerna, kombinerbarhet med särskilda staber/insatsorganisationer, och dels avseende förankring både på myndighetschefsnivå och på politisk nivå. Länsstyrelsens särskilda krishanteringsorganisation gjorde dock ett gediget efterarbete, och organisationen använde sig dessutom på ett bra sätt av erfarenheter och lärdomar från efterarbetet i tidigare händelser. Vi anser att organisationens arbete med fördel kan användas av andra aktörer inom svensk krisberedskap – som en utgångspunkt i efterarbetet av framtida händelser som drabbar många drabbade aktörer och medborgare. En betydande del av den särskilda krishanteringsorganisationen arbete hade dock inte kunnat genomföras, om inte extra medel hade tillskjutits.

Vi anser också, mot bakgrund av Försvarsmaktens betydande roll vid civila samhällskriser, och mot bakgrund av att regeringen nu anser att det finns behov av att analysera och förtydliga Försvarsmaktens roll iii inom samhällets krisberedskap, att det finns all anledning att i större utsträckning uppmärksamma det stöd Försvarsmakten gett och ger vid samhällskriser.

Slutligen föreslås en fokusförflyttning inom området Samhällskydd och beredskap – Scenarier och typhändelser är relevanta för att komma underfund med sårbarheter och brister, men det bör inte vara primärt fokus för övningar och utbildningar. Istället bör tyngdpunkten tydligare läggas på de funktioner/förmågor som behövs för att en kris ska kunna hanteras och avslutas.

Vi anser att de faktorer som hade störst betydelse för hanteringen av skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 var lika delar engagemang, mod, erfarenhet och personliga kontakter. I svåra händelser tenderar de som sätts att hantera dem att fokusera på att lösa uppgiften och skala bort formella krav och upplevt irrelevanta kommunikations- och samverkansvägar. Det finns mycket utvecklingsarbete kvar för att hela det regelverk som omger krishanteringsinsatser naturligt ska stödja och komplettera en sådan mentalitet och stärka den samlade insatsen, snarare än att sätta upplevda käppar i hjulet för dessa vanligen mycket pressade individer.

Place, publisher, year, edition, pages
CRISMART, Försvarshögskolan, 2015. p. 163
Keywords
skogsbrand, krishantering, krisberedskap, räddningstjänst, evakuering, samverkansstab, krisinformation, frivilliga resursgrupper, kriskommunikation, ansvarsprincip
National Category
Public Administration Studies
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5709 (URN)978-91-86137-49-6 (ISBN)
Note

Utvärderingen är skriven på uppdrag av Länsstyrelsen i Västmanland, Fagersta kommun, Norbergs kommun, Sala kommun och Surahammars kommun. 

Available from: 2016-01-11 Created: 2016-01-11 Last updated: 2017-06-14Bibliographically approved
Daléus, P. (2015). Democracy's Blameless Leaders: From Dresden to Abu Ghraib, How Leaders Evade Accountability for Abuse, Atrocity and Killing [Review]. Political Psychology, 36(1), 133-137
Open this publication in new window or tab >>Democracy's Blameless Leaders: From Dresden to Abu Ghraib, How Leaders Evade Accountability for Abuse, Atrocity and Killing
2015 (English)In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 36, no 1, p. 133-137Article, book review (Other academic) Published
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5614 (URN)000350152700011 ()
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Daléus, P. (2015). Follow the Leader?: How Voters Respond to Politicians' Policies and Performance [Review]. Political Psychology, 36(1), 133-137
Open this publication in new window or tab >>Follow the Leader?: How Voters Respond to Politicians' Policies and Performance
2015 (English)In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 36, no 1, p. 133-137Article, book review (Other academic) Published
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5613 (URN)10.1111/pops.12188 (DOI)000350152700009 ()
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Daléus, P. (2015). Politiskt ledarskap (1ed.). In: Deverell, Edward; Hansén, Dan; Olsson, Eva-Karin (Ed.), Perspektiv på krishantering: (pp. 21-44). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Politiskt ledarskap
2015 (Swedish)In: Perspektiv på krishantering / [ed] Deverell, Edward; Hansén, Dan; Olsson, Eva-Karin, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 1, p. 21-44Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2015 Edition: 1
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-6671 (URN)9789144099996 (ISBN)
Available from: 2017-04-12 Created: 2017-04-12 Last updated: 2018-01-15Bibliographically approved
Daléus, P. (2015). Transformative Political Leadership: Making a Difference in the Developing World [Review]. Political Psychology, 36(1), 133-137
Open this publication in new window or tab >>Transformative Political Leadership: Making a Difference in the Developing World
2015 (English)In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 36, no 1, p. 133-137Article, book review (Other academic) Published
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5615 (URN)000350152700012 ()
Available from: 2015-11-03 Created: 2015-11-03 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Daléus, P. (2015). Understanding Prime Ministerial Performance: Comparative Perspectives [Review]. Political Psychology, 36(1), 133-137
Open this publication in new window or tab >>Understanding Prime Ministerial Performance: Comparative Perspectives
2015 (English)In: Political Psychology, ISSN 0162-895X, E-ISSN 1467-9221, Vol. 36, no 1, p. 133-137Article, book review (Other academic) Published
National Category
Psychology Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5596 (URN)000350152700013 ()
Available from: 2015-10-30 Created: 2015-10-30 Last updated: 2018-06-29Bibliographically approved
Bynander, F. & Daléus, P. (2014). Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election. In: Political Capital and the Dynamics of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index. Paper presented at ECPR Joint Sessions, Salamanca, Spain.
Open this publication in new window or tab >>Swedish Coalition Governments and the Quest for Re-election
2014 (English)In: Political Capital and the Dynamics of Leadership: Exploring the Leadership Capital Index, 2014Conference paper, Published paper (Other academic)
Abstract [en]

This paper will use the Leadership Capital Index to develop and compare case studies of twoSwedish coalition leaders, Carl Bildt (1991-1994) and Fredrik Reinfeldt (2006 - present). Mr.Bildt and Mr. Reinfeldt represent the Moderates, a Centre-right party, which has been thesecond largest party, behind the long-dominant Social Democrats, since the 1970s. The twoleaders faced similar political problems, but with very different outcomes. Their respectivecoalition included three additional parties, challenging their relational skills, and both wrestledwith the dilemma of having the parliamentary equation disturbed by the emergence a rightwing populist party. Adding to the similarities is that they were confronted with economiccrises during their incumbencies. While Mr. Bildt, however, only lasted one term in office, Mr.Reinfeldt has managed to secure two consecutive terms for his coalition (although losing hismajority in 2010), a unique achievement in a country that has been dominated by Social Democraticgovernments. The paper aims to strengthen the operationalization of the LCI by addingtwo comparative cases and consideration for systemic factors to the analysis, such as type ofgovernment and parliamentary balance of power. The case studies will further clarify the relativeimportance of the leaders’ coalition maintenance efforts.

National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-5037 (URN)
Conference
ECPR Joint Sessions, Salamanca, Spain
Available from: 2014-12-11 Created: 2014-12-11 Last updated: 2014-12-12Bibliographically approved
Daléus, P. (2012). Politisk ledarskapsstil: Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet. (Doctoral dissertation). Stockholm: Stockhoms universitet
Open this publication in new window or tab >>Politisk ledarskapsstil: Om interaktionen mellan personlighet och institutioner i utövandet av det svenska statsministerämbetet
2012 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockhoms universitet, 2012. p. 319
Series
A publication of the Crisis Management Europe Research Program, ISSN 1650-3856 ; 39
Series
Stockholm Studies in Politics, ISSN 0346-6620 ; 146
Keywords
leadership style, Prime Minister, interactionist approach, political psychology, institutional theory, comparative method, presidentialization, crisis management
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2812 (URN)9789174475357 (ISBN)
Available from: 2012-10-16 Created: 2012-10-04 Last updated: 2017-08-08Bibliographically approved
Daléus, P. & Hansén, D. (2011). Inherent Ethical Challenges in Bureaucratic Crisis Management: The Swedish Experience with the 2004 Tsunami Disaster. In: Svedin, Lina (Ed.), Ethics and Crisis Management: . Charlotte: Information Age Publishing
Open this publication in new window or tab >>Inherent Ethical Challenges in Bureaucratic Crisis Management: The Swedish Experience with the 2004 Tsunami Disaster
2011 (English)In: Ethics and Crisis Management / [ed] Svedin, Lina, Charlotte: Information Age Publishing, 2011Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Charlotte: Information Age Publishing, 2011
Keywords
ethics, crisis management, emergency management
National Category
Political Science
Research subject
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifiers
urn:nbn:se:fhs:diva-2033 (URN)9781617354960 (ISBN)
Available from: 2011-08-29 Created: 2011-08-29 Last updated: 2019-11-06Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications