Logotyp: till Försvarshögskolans hemsida

fhs.se
Ändra sökning
Länk till posten
Permanent länk

Direktlänk
Blomstrand, Rickard
Biografi [eng]

Master's degree in Political Science (Stockholm University) 2015

Bachelor's degree in Political Science (Stockholm University) 2013

Biografi [swe]

Masterexamen i statsvetenskap (Stockholms universitet) 2015

Kandidatexamen i statsvetenskap (Stockholms universitet) 2013

Publikationer (2 of 2) Visa alla publikationer
Asp, V., Blomstrand, R., Deschamps-Berger, J., Levy-Nilsson, S., Narby, P. & Sandberg, D. (2019). Besten besegrad: Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Besten besegrad: Utvärdering av krishanteringen under skogsbränderna i Ljusdal 2018
Visa övriga...
2019 (Svenska)Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
Abstract [sv]

Skogsbränderna i Ljusdal utgjorde det största brandområdet i Sverige under sommaren 2018. Omkring 200 personer evakuerades. Räddningstjänster från flera delar av Sverige medverkade och internationellt stöd kom från 10 länder. Räddningsinsatsen pågick i 27dagar och innefattade som mest 1300 personer. Efter nio dagar övertog Länsstyrelsen i Gävleborgs län ansvaret för kommunal räddningstjänst.

Utvärderingen bedömer i vilken utsträckning Länsstyrelsen i Gävleborgs län har arbetat enligt författningarna och riktlinjerna som finns kopplat till dess ansvarsområde under och efter olyckor och kriser. Mycket i krishanteringen fungerade bra. Inom sju av nio områdenhar länsstyrelsen i hög eller i mycket hög utsträckning uppfyllt sitt ansvar. Inom tvåområden har länsstyrelsen i begränsad utsträckning uppfyllt sitt ansvar.

Områden där länsstyrelsen i mycket hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar

  • TiB-funktion (initiera och samordna det inledande arbetet för att upptäcka,verifiera, larma och informera vid allvarliga kriser som berör länet)
  • Omgående kunna upprätta en ledningsfunktion
  • Inom sitt geografiska områdesansvar verka för samordning av efterarbetet

Områden där länsstyrelsen i hög utsträckning har uppfyllt sitt ansvar• Samlad regional lägesbild (innan övertagandet)

  • Fungera som sammanhållande funktion och verka för samordning och gemensam inriktning under krisen
  • Övertagande av kommunal räddningstjänst
  • Information till allmänhet och media

Områden där länsstyrelsen i begränsad utsträckning har uppfyllt sitt ansvar

  • Samlad regional lägesbild (efter övertagandet)
  • Intern informationssamordning

I utvärderingen dras också slutsatser utifrån utmaningarna som länsstyrelsen mötte samtnågra slutsatser av vikt för krishanteringssystemet. Ett urval presenteras nedan.

Inledningsvis hämmades länsstyrelsens arbete med regional lägesbild av att Ljusdalskommun hade svårt att formulera en lokal lägesbild. Genom flera proaktiva åtgärder lyckades dock länsstyrelsen skapa en lägesbild utifrån vilken insatserna kunde dimensioneras.

Övertagandet av kommunal räddningstjänst har i all väsentlighet hanterats på ett bra sätt. Möjligen hade övertagandet kunnat ske något tidigare, men övertagandet har sannolikt underlättats av att avvakta och den operativa insatsen har kunnat fortgå ostörd avlänsstyrelsen. Förberedelserna för övertagande borde däremot ha involverat länsstyrelsensstab i betydligt högre utsträckning.

Länsstyrelsen har efter övertagandet två roller att hantera: dels ansvaret förräddningsinsatsen, dels det geografiska områdesansvaret inom krisberedskapen. Det medför att det blir svåra avvägningar mellan räddningstjänst och krishantering. I både Gävleborg och i Västmanland 2014 har vissa inblandade kritiserat att hanteringen haft för stort brandfokus. Att räddningsinsatsen har brandfokus och leds av personer med stor erfarenhet av att leda stora räddningsinsatser är lämpligt, men att integrera länsstyrelsensstab med räddningsinsatsens innebär en risk att länsstyrelsens roll och ansvar i krisberedskapen faller undan.

Det är en utmaning att organisera ledning av en stor insats. Länsstyrelsens organisation före övertagandet kom snabbt igång och utformades utifrån rådande planer och erfarenheter av övningar. Däremot har inte alltid länsledningen och länsstyrelsens stab arbetat helt integrerat. Stabsorganisationen efter övertagandet sattes upp ad hoc. Den stabsstruktur som väljs måste kompletteras med processer som är enhetliga och som övas regelbundet. Detta gäller både inom respektive funktion, men framförallt sådana processer som knyter samman flera funktioner som för att integrera strategiskt och operativt ledarskap, för att följa upp arbetet, för kommunikation och enhetliga budskap samt för planering på kort, medel och lång sikt.

Frivilliga fick ersättning efter både sommarens bränder och skogsbranden i Västmanland 2014. Ersättningar till frivilliga riskerar att sätta standard och förväntningar till nästa kris. I framtiden kommer det antagligen bli nödvändigt att göra skillnad inom gruppen frivilliga mellan dem som medverkar med någon form av avtal, och därmed har rätt till ersättning, och de frivilliga som gör ideella insatser. De ekonomiska konsekvenserna av frivilliga riskerar annars att bli allt för långtgående. Hur frivilligfrågan hanteras har en nära koppling till de drabbade och allmänhetens förtroende för insatsen och krishanteringen.

Rapporten består av tre delar: 1) en beskrivning av händelseförloppet utifrån särskilt relevanta teman, 2) en diskussion om vilka lärdomar som kan dras utifrån hanteringen och 3) en utvärdering av Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete utifrån dess ansvar ochuppdrag.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2019. s. 116
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning
Forskningsämne
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-8664 (URN)664/2018 (Lokalt ID)664/2018 (Arkivnummer)664/2018 (OAI)
Anmärkning

Utvärderingen är skriven av Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på uppdrag från Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

Tillgänglig från: 2019-06-28 Skapad: 2019-06-28 Senast uppdaterad: 2019-06-28Bibliografiskt granskad
Andersson, E., Asp, V., Arnevall, L., Blomstrand, R., Deschamps-Berger, J., Ericson, M., . . . Sandberg, D. (2017). Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Stockholm: Försvarshögskolan (FHS)
Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige
Visa övriga...
2017 (Svenska)Rapport (Övrigt vetenskapligt)
Abstract [sv]

Denna rapport beskriver utvecklingen av totalförsvaret och framväxten av området samhällsskydd och beredskap. Den ska ge en övergripande bild av hur det ser ut idag på lokal, regional och nationell nivå inom krisberedskap och totalförsvar. Det bör nämnas att rapporten främst fokuserar på utvecklingen av och förändringar i den civila delen i totalförsvaret samt på samhällsskydd och beredskap.

Syftet är att ge läsaren en förståelse för dagens krisberedskap och totalförsvar. För att få en uppfattning för varför vi befinner oss där vi är idag, är det av vikt att ha med sig en bild av historiska händelser, förändrade hotbilder och av de beslut (och ickebeslut) som fattats.

Författarna vill betona att rapporten ingalunda ger en komplett bild av krisberedskap eller totalförsvar, utan är tänkt att skapa intresse, kunskap och förståelse på ett övergripande plan.

Rapporten ska främst ses som ett stöd för högskolestudenter, beslutsfattare och handläggare genom att ge en översiktlig beskrivning över de system och funktioner som utgör svensk krisberedskap och totalförsvar. Rapporten kan läsas i sin helhet, men kan också användas som ett slags uppslagsverk för den läsare som är intresserad av en särskild tidsperiod, händelse eller ett beslut.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor
Stockholm: Försvarshögskolan (FHS), 2017. s. 79
Nyckelord
krisberedskap, totalförsvar, krig, höjd beredskap, ansvar
Nationell ämneskategori
Studier av offentlig förvaltning
Forskningsämne
Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Försvarssystem
Identifikatorer
urn:nbn:se:fhs:diva-6588 (URN)930/2011 (Lokalt ID)930/2011 (Arkivnummer)930/2011 (OAI)
Anmärkning

Kontaktperson: Jenny Deschamps-Berger, Crismart

Revideras årligen. För PDF, se senaste versionen som också finns i DiVA.

Tillgänglig från: 2017-01-31 Skapad: 2017-01-31 Senast uppdaterad: 2020-01-23Bibliografiskt granskad
Organisationer

Sök vidare i DiVA

Visa alla publikationer

Profilsidor

FHS