1 - 19 of 19
rss atomLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • harvard-cite-them-right
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
 • Runesson, Johan
  Swedish Defence University.
  Från internationellt samarbete till ett nytt svenskt ledningssystem2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den operativa miljön har förändrats vilket leder till att Försvarsmaktens ledningssystem behöver utvecklas. Sveriges nuvarande ledningssystem omhändertar inte de nya utmaningarna och Försvarsmaktens uppgifter blir allt mer komplexa. Sveriges militärstrategiska koncept baseras på att vinna tillsammans och undvika att förlora ensamma. Ordet tillsammans driver utvecklingen av internationellt sammabete och gemenskap.

  Under 2016 beslutade Sverige att ansluta sig till Natos utveckling av Federated Mission Networking (FMN). FMN syftar till förbättrat informationsutbyte mellan Nato, Nato-länderna och icke-Natoenheter. FMN är ett ramverk som omfattar alla ingående delar i ett ledningssystem. Konceptet bygger på principerna smidighet, flexibilitet och skalbarhet.

  Syftet med studien är att belysa ett svenskt införande av FMN-konceptet och undersöka hur detta kan bidra till ökad förmåga att omhänderta komplexiteten i ledning av gemensamma operationer. Studiens slutsats är att FMN-konceptet bidrar till ledningssystemets förmåga att skapa ordning genom fastställda rutiner och metoder. Det underlättar informationsdelning och ökar möjligheten till samordning och samverkan. Konceptet bidrar till en ökad interoperabilitet inom alla ingående delar i ledningssystemet.

 • Åhlund, Markus
  Swedish Defence University.
  Helikopterlogistik i Afghanistan: en teoriprövande studie2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under perioden 2011-2013 opererade det svenska helikopterförbandet Swedish Air Element Helikopter 10B på Camp Marmal i Afghanistan i syfte att utgöra sjuktransportresurs för Regional Command North inom ramen för ISAF (International Security Assistance Force). Förbandet bidrog till sjuktransportförmåga med helikopter i norra Afghanistan tillsammans med amerikanska, tyska och norska helikopterförband. De taktiska kraven på förbandet innebar att kunna hålla en hög beredskap med hög tillgänglighet i en konfliktfylld miljö i syfte att rädda liv. Den här studien syftar till att undersöka förbandets logistik och hur den påverkade förbandets operationer och verksamhet men även att undersöka i vilken utsträckning Moshe Kress teoribildning kan förklara logistiken i det valda fallet. Undersökningen visar på ett minimalistiskt logistiksystem som också bidrog positivt till förbandets operationer och verksamhet. Vidare var förbandet i hög grad beroende av extern försörjning där baseringen spelade en avgörande roll. Insatsen föregicks av en omfattande planering för att säkerställa tillgänglighet, både i insatsområdet och på hemmaförband. Undersökningen visar på att de största framgångsfaktorerna för logistiksystemet var framsynthet, tillgänglighet, överlevnadsförmåga och enkelhet.

 • Idberg, Andreas
  Swedish Defence University.
  Drivkrafter bakom det fördjupade samarbetet med Finland2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mellan åren 1990 och 2009 fördes en politik i Sverige som förändrade försvaret från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Samtidigt som invasionsförsvaret monterades ner sökte Sverige sin säkerhet solidariskt med andra stater med vilka Sverige identifierat sig. Våra nordiska grannar Norge, Danmark och Island var medlemmar i NATO, vilket för dem innebar en säkerhetspolitisk trygghet. Sverige och Finland stod utanför och kunde inte ansluta sig då det parlamentariska stödet saknades.

  I den säkerhetspolitiska utveckling som Rysslands ambitioner skapat i regionen, framför allt från 2009 och framåt, står länder som Sverige utan tillfredställande säkerhetslösning. Ett försvarssamarbete med Finland framstod som ett säkerhetspolitiskt alternativ bland andra.

  Det finsk-svenska försvarssamarbetet inleddes 2014, men varför just Finland? Vad var de bakomliggande orsakerna till valet av partner?

  Syftet med studien var att undersöka drivkrafterna bakom det finsk-svenska försvarssamarbetet och för att skapa förståelse för hur en småstat kan navigera mellan olika alternativa försvarsstrategier beroende på omvärldsläge och hotmiljö i närområdet. Undersökningen har genomförts mot Allisons och Zelikows tre modeller: rationella aktörsperspektivet, organisatoriska perspektivet och maktkampsperspektivet. Resultatet visar att störst förklaringskraft fanns i det rationella aktörsperspektivet men kan delvis förklaras från de övriga två.

 • Ericson, Marika
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for International and Operational Law. Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Centre for Societal Security.
  Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning: en bilaga till Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige” ges ut årligen av Centrum för Totalförsvar och Samhällets Säkerhet (CTSS). Sedan 2018 har rapporten även inkluderat en fördjupande bilaga om rättsliga förutsättningar. Bilagan skapas i nära samarbete mellan CTSS och Centrum för operativ juridik och folkrätt som också finns på Försvarshögskolan. Bilagan har glädjande nog blivit efterfrågad av många och därför väljer vi nu att publicera den även i en pdf-version för enklare spridning. 

  Rapporten tar upp begrepp och termer ur juridiskt perspektiv och går igenom samhällets omställning från fred till krig - den administrativa beredskapen. 

 • Granåsen, Magdalena
  et al.
  Swedish Defence Research Agency (FOI), Sweden.
  Huskaj, Gazmend
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Military Technology Systems Section. School of Informatics, University of Skövde, Sweden.
  Stefan, Varga
  KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Data Collection and Research in CDXs: Command and Control, Cyber Situational Awareness and Intelligence Perspectives on Cyber Defense2019In: 24th International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS): Cyber Risk to Mission / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2019, Vol. Topic 9, article id 24Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The annual cyber defense exercise Locked Shields is the world’s largest unclassified defensive exercise. The exercise participants form “blue teams” that are tasked to defend their critical infrastructure against an attacking “red team.” The blue teams are scored based on how well they keep their essential system functions running and the extent to which they manage to assess and report what they are exposed to. During Locked Shields 2019, 24 blue teams from 30 countries participated in a two-day exercise. The case study presented in this paper focuses on one of the blue teams. The team consisted of around 60 people from governmental institutions as well as private companies. The objective of this paper is to explore the possibilities to collect meaningful data for research on Command and Control, C2, Cyber Situational Awareness, CSA, and Intelligence in conjunction with an inter-organizational cyber defense team during a cyber defense exercise. During preparations preceding the exercise, the research team observed the development of strategy, coordination structures and organization in the temporarily formed team as it prepared to solve the highly challenging exercise tasks. During the exercise, data collection included questionnaires, observations, team communication logs, reporting from the blue to the white team and performance scores. The data collection sought to satisfy needs within three research themes - 1) command and control, C2, 2) cyber situational awareness, and 3) intelligence. A review of the dataset showed that the data is well suited for further analysis. The paper presents initial results as well as an outline of how the different types of data collected contribute to research within the three research themes.

 • Hedström, Richard
  Swedish Defence University.
  Den svenska marinen: en teoritrogen norgehistoria?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Teorier om sjömakt utgår inte sällan från de marina stormakternas perspektiv. En mindre stat torde dock vara mer intresserad av principer för hur marinstridskrafter bestrider sjökontroll och genomför kustförsvarsoperationer snarare än hur marin maktprojicering och långväga expeditioner genomförs. Jacob Børresen presenterar i sin teori om kuststatens sjömakt principer för hur den mindre staten kan organisera och utforma sina marinstridskrafter. Med utgångspunkt i Børresens teori prövas i denna uppsats hur den svenska marinens mål, medel och metod ska förstås i ett sjömaktsteoretiskt sammanhang idag. Syftet är att se hur väl den svenska marinen knyter an till teorin om kuststatens sjömakt. Med ett genomgående kritiskt förhållningssätt, är det vidare syftet att problematisera och nyansera teorin.

  Även om teorin i många fall uppvisar tydliga överensstämmelser med den svenska marinens mål, medel och metod visar resultatet att vissa av de principer som Børresen presenterar är alltför snäva. Således krävs ett bredare och mer nyanserat perspektiv för att förstå den svenska marinens teoretiska sammanhang idag.

 • Kuntze, Niclas
  Swedish Defence University.
  Hur gemensam är den svenska Försvarsmakten?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I västvärlden är idag krigföring mer eller mindre att likställa med gemensamma operationer mellan olika försvarsgrenar. Den grundläggande tanken och vinningen med dessa gemensamma operationer är att skapa en handlingsfrihet för egna chefer samtidig som ett dilemma uppstår för motståndaren då denne tvingas hantera flera olika hot samtidigt. För att möjliggöra genomförandet av gemensamma operationer menar flera forskare att en väl utvecklad gemensamhet mellan de egna enheterna är ett måste, för att inte säga en avgörande faktor.

  Men hur är det då ställt med gemensamheten inom den svenska Försvarsmakten? Denna undersökning söker med hjälp av gemensamhetsmodellen The Four Aspects of Joint identifiera den inneboende graden av gemensamhet i Försvarsmakten idag. Syftet med undersökningen är vidare, genom att denna grad av gemensamhet identifieras, även tydliggöra och belysa fokusområden för hur denna idag existerande gemensamhet kan förbättras och ökas till förmån för kommande operationer.

  Resultatet av undersökningen påvisar att många och ofta omfattande förändringar skett inom Försvarsmakten de senaste 5-10 åren både gällande inriktning och organisation. De förändringar som genomförts kan ofta härledas till en vilja och strävan att öka den inneboende gemensamheten. Dock påvisas samtidigt att bakgrunden till dessa förändringar inte alltid varit denna strävan utan snarare kommit som en följd av någon annan mer övergripande förändring.

 • Hellquist, Andreas
  Swedish Defence University.
  Småstaters försörjningstrygghet inför kris och krig2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När totalförsvarets sista delar avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000 försvann den lagerhållning som var viktig vid kris och krig. Detta har medfört att Försvarsmakten och andra krismyndigheter är beroende av det privata näringslivet för att kunna får fram förnödenheter. Samtidigt har näringslivets koncept ändrats från att ha egen lagerhållning till att skapa kostnadseffektiva koncept så som ”Lean – Just In Time”, där eftersträvan är att binda så lite kapital som möjligt i bland annat lagerkostnader.

  I Försvarsberedningens rapport Värnkraft, Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025, framkommer det att Försvarsmakten och det nya totalförsvaret saknar logistiska förutsättningar. Samtidigt beskrivs det att totalförsvaret och Försvarsmakten skall kunna verka i höjd beredskap med begränsade logistiska flöden under en period på tre månader. Detta innebär att Sverige som nation behöver bygga upp en försörjningstrygghet som kan möta detta krav. Hur kan denna försörjningstrygghet skapas med hänsyn till beroendet av det privata näringslivet och dess avsaknad av egen lagerhållning? Hur skapar andra länder försörjningstrygghet inför kris och krig? Det är just detta som denna undersökning handlar om.

  Resultatet av undersökningen påvisar att en småstat kan skapa försörjningstrygghet genom frivilliga samarbeten och avtal med det privata näringslivet samt tvingande lagar och förordningar. I undersökningen framkommer det även att av de två undersökta länderna, är det Finlands koncept för försörjningstrygghet som skapar ett proaktivt system som bäst kan hantera begränsade logistiska flöden vid kris och krig.

 • Frisesdal, Kristofer
  Swedish Defence University.
  Utvecklingen av den svenska minröjningsförmågan: en undersökning av de bakomliggande faktorerna2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska minröjningsförmågan tog stora steg i sin utveckling under 1980-talet och 1990- talet. Då minhotet utvecklades och blev mer kvalificerat så gjorde detta att även den fartygsbundna sjöminröjningen behövde utvecklas och minröjningsfartyget konstruerades. Utvecklingen skedde under en tidsperiod då Marinen var den ledande aktören rörande militära fartygskonstruktioner. Fanns det även andra drivkrafter som låg bakom denna utveckling? I denna undersökning har Allison och Zelikows tre olika perspektiv i deras teori avseende drivkrafterna bakom en beslutsprocess använts. Det första perspektivet behandlar det rationella perspektivet där nyttomaximering står i centrum, det andra handlar om det organisatoriska perspektivet där det återfinns olika interna styrningar och procedurer och det tredje perspektivet är det interna maktkampsperspektivet.

  Resultatet av undersökningen visar att samtliga tre perspektiv återfinns i besluten men att det varit det rationella perspektivet som har varit det avgörande i utvecklingen av den svenska minröjningsförmågan till sjöss. Svagast förklaringskraft har maktkampsperspektivet påvisat.

 • Spak, Ulrik
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Command and Control Section.
  Effective and efficient command and control: a concept method for inquiring the impact of visual representation on order quality2019In: 24th International Command and Control Research and Technology Symposium (ICCRTS): Cyber Risk to Mission / [ed] Alberts, David, International Command and Control Institute , 2019, Vol. Topic 2, article id 42Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  What is effective and efficient command and control (C2)? One way of answering this question is to measure the quality of products generated within the C2-process. The main product from the C2-system, in purpose of directing and coordinating the execution system, is undoubtedly the order. One might think that the quality of orders directly correlates to effects generated in the operational environment. However, because of the unforeseeable and unavoidable events in the operational environment, such a causal relation is not necessary true. This paper presents a concept method for experimentally testing relations between order quality and outcomes, by using a simulated microworld in which such events are controlled.

  One particular aspect of order quality is the representation of the actual tasks and goals. This work propose an approach that connects to earlier work on operational pictures as a requisite for situation awareness in general and mission understanding in particular. Further, this paper suggests that orders could be adapted to the situation at hand by complementing the textual order with visualizations of military tasks and goals. This line of investigation owns its specific timeliness to the escalating focus on, and need for, mission command in multi-domain C2 in a context of both military and civil defence.

 • Josefsson, Anders
  et al.
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Science of Command and Control and Military Technology Division, Command and Control Section.
  Anderson, Joseph
  United States Army.
  Norlander, Arne
  Marcusson, Björn
  Swedish Defence University, Department of Military Studies, Joint Warfare Division, Operational Functions Section.
  Mission Command when waging cyber operations2019In: 24th International Command and Control Research & Technology Symposium (ICCRTS), International Command and Control Institute , 2019, Vol. Topic 2Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The conditions for military operations have changed due to many things and the cyber-related challenges associated with these conditions require more attention. Many cyber activities are conducted under other circumstances than conventional war that is called the grey zone between peace and war. The objective of this paper is to explore the conditions for mission command when conducting cyber operations. The distinction between war and peace has blurred and adversaries, both state and non-state, threaten the stability in many western countries. Mission command can be seen both as a philosophy and as a method. The fundamental principles for mission command as a philosophy are trust, intent focus, initiative and common ground. This paper discusses if the conditions for Mission Command have changed and are applicable while conducting different types of cyberspace operations and that offensive and defensive cyber operations imply different conditions for Mission Command. The conclusion is that Mission Command as a philosophy is still relevant, but it has to be supported by a comprehensive Command and Control (C2)-Method that is flexible and able to vary between Direct Control and Mission type Control. The C2 Method should be complemented with a dynamic and adaptive control policy for different types of cyber actions. The paper also suggests a holistic model for Dynamic Command that considers both the situations need for action and the Mission Systems C2-needs.

 • Bremer, Linda
  Swedish Defence University.
  Hur man blir en riktig hjälte!: En studie om mod i den militära professionen2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som en av fyra kardinaldygder har mod diskuterats i alla tider. Sett ur ett militärt perspektiv, har anledningar till varför soldater strider och vad det är värt att offra sina liv för varit av stort intresse, i syfte att kunna bli farligare för motståndaren. Denna undersökning har studerat huruvida det går att förbereda sig på att bli modig samt hur detta i så fall går till. Som referensram har undersökningen utgått från fem faktorer som enligt Bernd Horn främjar mod, Förtroende, Utbildning & Träning, Erfarenhet, Gruppsammanhållning och Ledarskap. Resultatet visar på att Horns fem faktorer är viktiga för att främja mod. De går in i och påverkar varandra och undersökningen visar att två av dem, Utbildning & Träning samt Förtroende är speciellt viktiga. Utbildning & Träning ger soldaten och den militära enheten en initial bas att utgå från och därmed de färdigheter som krävs för att klara av den militära professionen. Men när det gäller mod är det Förtroendet som är absolut viktigast och som får kraft utav och/eller delar med sig till de övriga faktorerna.

 • Olsson, Daniel
  Swedish Defence University.
  Interoperabilitet: Självklart eller diffust?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Försvarsbeslut 2015 skiftades Försvarsmaktens fokus från internationell verksamhet till det nationella försvaret. Sveriges militärstrategiska koncept ger uttryck för att vi ska vinna kriget tillsammans med andra alternativt undvika att förlora ensamma. Interoperabilitet torde således vara viktigt för första delen i konceptet. Svensk definition av interoperabilitet skiljer sig från exempelvis USAs genom att vår endast omfattar multinationell verksamhet, emedan USAs omfattar även nationell kontext. Med USAs definition blir interoperabilitetsbegreppet lika viktigt för andra delen i konceptet, att undvika att förlora ensamma. Vikten av interoperabilitet kopplat till Sveriges militärstrategiska koncept är svårt att argumentera emot. En gemensam förståelse för interoperabilitetsbegreppet borde vara en nödvändig utgångspunkt för att möjliggöra interoperabilitet.

  Denna studies syfte är att undersöka hur den svenska stabsofficeren uppfattar begreppet interoperabilitet. För att uppfylla syftet genomförs intervjuer där insamlad data tolkas och presenteras.

  Resultaten visar på en samstämmig uppfattning kring interoperabilitet på en övergripande nivå. Interoperabilitet på djupare nivå där varierar resultaten från att majoriteten av respondenter delar uppfattning till att motsättningar råder. Sammantaget påvisas att interoperabilitetsbegreppet uppfattas diffust.

 • Ahlqvist, Erik
  Swedish Defence University.
  Utvecklingen av ubåt typ Blekinge: vilka drivkrafter har varit avgörande?2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ubåtsvapnet har sedan dess instiftande utgjort en viktig del av det nationella försvaret av Sverige och har under lång tid ansetts vara flottans slagkraftigaste enheter. Genom utvecklingen som följde efter kalla kriget, där Europas stater närmade sig varandra genom EU och försvarssamarbeten, ominriktades Försvarsmakten mot ett insatsförsvar med internationellt fokus. Förband som inte kunde bidraga vid internationella insatser skulle avvecklas.

  För Ubåtsflottiljens del innebar detta att förbandet anpassade sig för att verka utanför Sveriges territorium och på så vis skapa legitimitet för sin fortsatta existens. Samtidigt påbörjades arbetet med att ta fram nästa generations ubåtar, som senare blev A26/Blekingeklassen. Då några direkta nationella hot inte längre förelåg designades dessa med färre torpedtuber och istället med en sluss för slussning av dykare och farkoster.

  Bakom ett beslut som detta finns flera aktörer, men på vilket sätt har dessa kunnat påverka designvalen för Blekinge? Genom att analysera projektet med hjälp av teorier kring beslutsfattande och drivkrafter har denna undersökning studerat vad som påverkat gjorda val.

  Undersökningens resultat visar att det funnits olika drivkrafter under projektets gång, men att de övergripande har varit rationellt aktörsagerande för att uppnå vinstsatisfiering både för Sverige som nation, men också för de enskilda aktörerna. Det har dock förekommit maktkamp mellan staten och försvarsindustrin samt stigberoende och byråkratiska inslag i form av handlande enligt tidigare uppgjorda rutiner.

 • Käihkö, Ilmari
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  The Russo-Ukrainian War and the art of opportunism2019In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 2, p. 166-170Article, book review (Other academic)
 • Käihkö, Ilmari
  Swedish Defence University, Department of Security, Strategy and Leadership (ISSL), Division of Strategy.
  Strategy, State-centrism and Pessimism: the Case of Russia, 20192019In: Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, ISSN 0023-5369, no 3, p. 132-136Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln tar upp debatten om Rysslands krig mot Ukraina, men fäster blicken på två övergripande och ofta framkommande aspekter av strategisk teori, fokus på staten som analysnivå samt pessimism. Båda är vanligt förekommande aspekter även i pågående debatt om Ryssland, inte minst den som rör det ryska hotet. I denna debatt ses Ryssland ofta som en monolit som kontrolleras av president Vladimir Putin. I slutändan korrelerar hans grad av kontroll över statsmakten med hot. Men, stämmer bilden av Putin som en mästerlig manipulator och strateg som har övertag över västvärlden? I artikeln frågas vad Ryssland ”är” och om ”den” gör strategi? Tendensen att se ”ett” Ryssland som kontrolleras av Putin har i sin tur bidragit till överskattning och pessimism. Detta har i sin tur hindrat bra strategi. Eftersom Finlands historiskt pessimistiska synsätt mot Ryssland ofta uppfattas ha lett till bra strategi är det i synnerhet finska exempel som tas upp i texten. I slutändan är det mycket som vi inte vet om Ryssland. Det är därför lättare att göra teoretiska poäng av situationen. Bra strategi bygger på korrekt analys av den rådande situationen. Medvetenhet om tendenser att fokusera på faktorerna stater och pessimism kan därför nyansera framtida debatter, och bidra till bättre strategi.

 • Brandelius, Tom
  Swedish Defence University.
  Militär makt som säkerhetspolitiskt verktyg: En Smart Power analys av hur svensk militär verksamhet mellan 2008-2019 framställs genom strategiskt narrativ2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Småstaters ofta begränsade resurser innebär ett behov av optimering för att uppnå önskadeffekt. Dagens informationsflöde innebär dessutom att det inte räcker med att användaresurser på rätt sätt, alternativa berättelser kan motverka aktören och det narrativ som fårfäste hos allmänheten kan bli det som betraktas som sanningen.

  Den här undersökningen syftar till att analysera hur svensk militär verksamhet framställs avstatliga representanter i det offentliga rummet och hur detta kan bidra till en smartsäkerhetsstrategi.

  Genom en narrativ analys av elva händelser har en översikt skapats som sedan kontrolleratsmot definierade militära maktdimensioner i teorin Smart Power, vilka utgör grund för ensmart strategi.

  Undersökningen visar att det svenska strategiska narrativet används för att framhäva svenskaegenskaper i vad som kan beskrivas som en kampanj för Sverige som den moraliskastormakten. Detta görs bland annat genom att betona verksamhet som en del i enallomfattande ansats, framhäva defensiva förmågor och undvika egenintresse.

  Det svenska narrativet berör samtliga maktdimensioner över tiden vilket innebär godaförutsättningar för en framgångsrik strategi som dock behöver verkställas med skicklighet föratt få god effekt. En tydlig koppling mellan Försvarsmaktens uppgifter och berördamaktdimensioner är identifierad. Undersökningen tyder på att det inte behöver finnas enkonflikt mellan återgång till ett nationellt intresse och en smart säkerhetsstrategi, menmedvetenhet är avgörande.

 • Södermyr, Anders
  Swedish Defence University.
  Att segra är allt, men vägen dit kantas av misslyckanden2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Försvarsmakten återfinns ett motsatsförhållande mellan organisationens vilja och yrkesofficerens uppfattning. I officiella publikationer förmedlas en acceptans för misslyckande medan det finns en benägenhet hos yrkesofficeren att undvika misslyckanden till varje pris. Erfarenheter kan gå förlorade då organisationen har en vilja att lära både genom bra och mindre bra genomförande.

  Studien avser att undersöka hur organisationskultur kan påverka en yrkesofficers syn på misslyckanden. En stark organisationskultur som hämmar en yrkesofficers benägenhet att ta initiativ eller att ta risker av rädsla för att misslyckas, kan negativt inverka på flexibilitet eller kreativitet inom organisationen.

  Resultatet påvisar att antaganden såsom viljan att lyckas och social acceptans påverkar synen på misslyckanden. Det finns en kultur som efter hand blir accepterad som det rätta sättet att lära eller lösa ett problem vilket inte alltid överensstämmer med den officiella viljan. Denna kultur överförs inom organisationen och blir svår att förändra. Yrkesofficeren ställs inför ett val, försöka förändra eller acceptera situationen.

 • Wettervik, Alexandra
  Swedish Defence University.
  Marin diplomati i Arktis: En teorikonsumerande studie av Ryssland och USAs marinstrategi2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Russia and the US are two great powers who have strategic interest in the Arctic. Research indicates increased military activities in the Arctic and a security dilemma is up to topic in the region. To understand whether military or territorial disputes can become future threats in the Arctic, states' strategic interest in the Arctic needs to be investigated from a war science perspective.

  To gain an understanding of the states' strategic use of military means in a marine environment, naval diplomacy will be used in the investigation to offer an understanding on how naval forces can utilize different Defence, Coercive, Symbolic or Supportive strategic value. By examining current Russian and US Arctic policy documents, and how the strategic values of naval diplomacy are described, can give an indication of how Russia’s and the US increased military in the Arctic can be understood.

  The conclusions of the examination involve Russia's marine strategy as for infrastructure for readiness, possibility for all year around presence of naval forces regardless of season and delimiting of other powers ability of interaction in specific areas. The US marine strategy can be understood from aspects of a periodic presence and surveillance purposes, both with collaborative partners and to coerce other powers.